Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İdman

Ağcabədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

 

     Ağcabədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1994-ci ilin iyul ayından rəsmi fəaliyyətə başlamışdır. İdarə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin qurumu kimi rayonda gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində dövlət siyasətini həyata keçirir.

     İdarə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konustitutsiyasını , Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, Azərbaycan respublikasının Prezidenrinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabnetinin qərqr və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin kollegiyasının qərarlarını, əmr, sərəncam və digər normativ-hüquqi aktlarını,Rayon İcra hakimiyyətinin qərar və sərəncamlarını və bu əsasnaməni rəhbər tutur.

    İdarə öz fəaliyyətini yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları , hüquq mühafizə orqanları, hökumət və qeyri-hökumət trəşkilatları , idman federasiyaları və cəmiyyətləri , habelə digər ictimai birliklərlə əlaqəli şəkildə həyata keçirir.

    İdarənin Fəaliyyətinin maliyələşdirilməsi dövlət büdcəsi və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına həyata keçirilir.

    İdarə müstəqil balansa malik ola bilər. Eyni zamanda operativ idarəçilik hüququ ilə dövlət mülkiyyətinə , müvafiq bank hesablarına , Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri və öz adı əks olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

İdarənin əsas vəzifələri

 1. Gənclər və İdman sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək, gənclərin fiziki, əqli və mənəvi inkişafı üçün müvafiq şərait, bərabər hüquq və imkanlar yaratmaq;
 2. İdman və bədən tərbiyəsinə daha geniş kütlələr cəlb etmək , onların fiziki tərbiyəsini təşkil etmək, yüksək ixtisaslı idmançılar yetişdirmək;
 3. Gənclər və idman sahələrində dövlət siyasətinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı informative-analitik materiallar hazırlamaq, regionun iqtisadi , siyasi və mədəni həyatında , demoqrafik inkişafında gənclərin vəziyyətinin müxtəlif aspektlərinin təhlilini aparmaq;
 4. Rayonda idman yarışları təşkil etmək, idman tədbirlərnin keçirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;
 5. Mülkiyyət formasından aslı olmayaraq idman qurğularının rayon ərazisində yerləşdirilməsi planlarının müzakirəsində iştrak etmək;
 6. Sosial yönümlü proqram və layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət və yerli büdcədən ayrılan maliyyə və maddi vəsaitlərin məqsədli və səmərəli istifadəsinə nəzarəti həyata keçirmək;
 7. Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi, tərbiyəsi və ixtisaslarının artırılmasını təmin etmək, onların işini təhlil etmək;
 8. Rayon daxilində gənclər siyasətinin həyata keçirilməsinə , bədən tərbiyəsi və idman sahələrinin inkişaf etdirilməsinə dair proqramlar, tədbirlər planları hazırlamaq və icrasını təmin etmək
 9. Gənc nəslin yaradıcılıq potensialını, qüvvəsini, bilik və bacarığını milli dövlət quruculuğuna , iqtisadi və social proqramların həyata keçirilməsinə yönəltmək;
 10. Rayon ərazisində gənclər təşkilatlarının , idman cəmiyyətlərinin və idman federasiyalarının , digər gənclər , bədən tərbiyəsi və idman birliklərinin fəaliyyətini əlaqələndirmək;
 11. Gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idma n sahələrində Respublikanın digər şəhər və rayonları iləxarici ölkələrləəməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması işində və onların inkişaf etdirilməsində iştrak etmək;
 12. Rayonun sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı məsələlərin həllində icra hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarına kömək etmək.

İdarənin əsas funksiyaları

 1. Öz səlahiyyətləri daxilində rayonda Azərbaycan Respublikasının normativ-hüquqi aktlarının yerinə yetirilməsini təmin edir;
 2. Gənclərin problemlərinin həlli liə bağlı hesabat hazırlayır və Nazirliyə təqdim edir;
 3. Rayon ərazisində gənclərin iqtisadi , mədəni, təhsil, sosial müdafiə , bədən tərbiyəsi, idman və asudə vaxtın səmərəli keçirilməsinə yönəlmiş proqramların işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin etmək;
 4. Gənclərin social problemlərinin həlli, hüquqlarının müdafiəsi, müxtəlif peşələrə yiyələnməsi və işlə təmin olunması sahələrində əlaqədar təşkilatlarla birlikdə tədbirlər görür, lazım gəldikdə müvafiq yerli dövlət orqanları qarşısında vəsadət qaldırır;
 5. Gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində Nazirlik tərəfindən aparılan elmi araşdırmaların nəticələrini təcrübədə tətbiq etmək;
 6. Gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı ilə bağlı prespektiv cə cari planların hazırlanmasında iştrak etmək;
 7. Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində görülmüş işlər haqqında hesabatı hazırlayır və Nazirliyə təqdim edir;
 8. Bədən tərbiyəsi və idmanın maddı bazasının yaxşılaşdırılması, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi haqqında təkliflər hazırlayır və rayon icra hakimiyyətinə və müvafiq təşkilatların müzakirəsinə təqdim edir;
 9. Gənclərin maraqlarının hərtərəfli təmin edilməsi məqsədilə müsabiqələri, festivallari, sərgiləri, yarışları və digər tədbirləri təşkil edir;
 10. Müəyyən olunmuş qaydada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yüksək göstəricilərə nail olan idmançıları, bədən tərbiyəsi və idman işçilərini müvafiq qaydada təltif edir;
 11. Mədəniyyət və istirahət mərkəzlərində, kitabxanalardan səmərəli istifadə etməklə, gənclərdə vətənə məhəbbət, estetik kamillik , vicdan azadlığına hörmət, beynəlmiçilik hissi və digər mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdırır;
 12. Bədən tərbiyəsi təşkilatlarının qabaqcıl təcrübələrini təhlil edir, rayonda bədən tərbiyəsi və idman təşviqini, təbliğini və inkişafını təmin edir;
 13. Rayon tədris müəssisələrində bədən tərbiyəsi və idman vasitəsilə gənclərin və tələbələrin sağlamlığının qorunmasını və möhkəmləndirilməsini təmin edir;
 14. Rayonda əlillər arasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf etdirilməsi məqsədilə onların yarışlarda və sağlamlıq tədbirlərində iştrak etməsi üçün şərait yaratmaq;
 15. Rayonda istedadlı gənclərlə məqsədyönlü iş aparır, onların təhsilvə social problemlərinə diqqət yetirir, yaradıcılıq mühitinin formalaşmasına yardım göstərir, müxtəlif tədbirlər təşkil edir;
 16. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birgə gənclərə tibbi yardım göstərilməsi, onların sağlamlığının bərpa olunması istiqamətində tədbirlər həyata keçirir;
 17. Müasir idarəetmənin və bazaar iqtisadiyyatının əsaslarının gənclər tərəfindən öyrənilməsi,onların sahibkarlıq fəaliyyətinə yönəldilməsi və müasir biznes mühitinə uyğunlaşdırılmasında elmi-metodiki, konsaltiq-məsləhət xidmətlərini təşkil edir;
 18. Gənc ailələrin social və məişət problemlərini öyrənir. Boşanmaların səbəblərini təhlil edir və onların aradan qaldırılmasına dair müvafiq orqanlar qarşısında təkliflər irəli sürür;
 19. Şəxsiyyətin harmonic və hərtərəfli inkişafı, gənclərin əməyə, vətəni müdafiyə hazırlanması v milli ruhda tərbiyə olunması , onların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, istirahətlərinin səmərəlitəşkil edilməsi sahəsində bədən tərbiyəsinin və idmanın rolunun artırılmasına dair tədbirlər görür;
 20. Gənclərin milli adət-ənənələrə zidd olan əməllərdən uzaqlaşdıraraq , sağlam həyat tərzinə uyğun tərbiyə edir, səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən narkomaniyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərdə yaxından iştrak edir;
 21. Bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafının əsas istiqamətlərinin kompleks təhlilini və praqnozlaşdırılmasını həyata keçirir, müvafiq yerli dövlət orqanları ilə birlikdə bu sahəyə investisiyaların cəlb olunması üçün təklişlər hazırlayır;
 22. Əhalinin sağlam həyat tərzini təmin etmək üçün idman qurğularından səmərəli istifadə edilməsini təşkil edir;
 23. İdman növləri üzrə rayon miqyaslı yarışların və təlim-məşq toplanışların təqvimini Nazirliyin idman şöbəsi ilə razılaşdırıldıqdan sonar təsdiq edir;
 24. İdman növləri üzrə işin təşkili və aparılmasını tənzimləyən metodik, normative sənədlərin icrasını təmin edir;
 25. İdman növləri üzrə rayon komandalarının hazırlığını təşkil edir və onların Respublika yarışlarında iştirakını təmin edir, başqa yerli dövlət orqanları, şirkətlər,ictimai təşkilatlar və regional idman federasiyaları ilə birlikdə ehtiyyat qüvvələrinin hazırlığı üzrə iş aparır, bütün idman məktəbləri və olimpiya hazırlığı məktəbləri şəbəkəsinin inkişafını əlaqələndirir, onlara köməklik göstərir;
 26. Bədən tərbiyəsi və idman təşkilatlarının idman avadanlığına və ləvazimatlarına olan təlabatını öyrənir, təmin olunmasına köməklik göstərir;
 27. Gəncləri ekaloji təhlükəsizliyin təmin olunmasına cəlb edir, ətraf mühitin mühafizəsində gənclərin fəal iştirakını təmin edir;
 28. Gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində mütəxəssislərin hazırlanması və onların ixtisasının artırılmasında Nazirlik və İcra hakimiyyəti orqanları ilə məqsədyönlü iş aparır;
 29. Hər ilin yekunu üzrə müvafiq yerli orqanlardan , habelə təşkilati-hüquq və mülkiyyət formasından aslı olmayaraq rayon ərazisində fəaliyyət göstərən bədən tərbiyəsi və idmanyönümlü təşkilat, müəssisə və idarələrdən 1,2,3 nömrəli idman statistika hesabatları toplayır və Nazirliyə təqdim edir;
 30. Vətəndaşlar tərəfindən daxil olan məktub, ərizə, şikayətlərə baxır, lazimi tədbirlər görür;
 31. Öz vəzifələrinə uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər funksiyaları həyata keçirir.

İdarənin hüquqları

 1. Müəyyən olunmuş qaydada gənclər və idman sahələrində qanunvericiliyi təkminləşdirmək məqsədi ilə Nazirliyə təkliflər vermək;
 2. Müvafiq yerli orqanlardan , habelə, təşkilatı-hüquqi və mülkiyyət formasından aslı olmayaraq , hüquqi və fiziki şəxslərdən səlahiyyətliərinə aid məsələlər üzrə məlumat almaq;
 3. Öz səlahiyyətliəri həddində konfuranslar,müşavirələr, seminarlar və görüşlər keçirmək , sərgilər , festivallar, müsabiqələr və digər tədbirlər təşkil edir;
 4. Müvafiq qanunvericilik çərçivəsində gənclər, bədən tərbiyəsi və idman sahəsində tbliğat işlərini həyata keçirmək;
 5. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada tabeliyində qurumlar yaratmaq, onların yenidən təşkil edilməsinə və ləğv olunmasına dair təkliflər verir;
 6. İdarənin səlahiyyətində olan problemlərin öyrənilməsi üçün qanunvericiliyə müvafiq qaydada müqavilə əsasında işə mütəxəssislər və ekspertlərcəlb etmək;
 7. Əlaqədar yerli orqanlarla müəyyən olunmuş qaydada yeniyetmə və gənclər, bədən tərbiyəsi və idman problemləri üzrə idarələrarası momissiyalar və ekspert şuraları, habelə, işçi qrupları yaratmaq;
 8. Yarış qaydalarının , müqavilələrin kobud şəkildə pozulmasına , idmançılara , məşqçilərə, hakimlərə və idman komandalarının nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada intizam sanksiyaları tətbiq etmək üçün Nazirliyə təqdimatlar vermək.

Strukturu 

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Əlaqə telefonu

Quliyev Rüfət Mətləb oğlu

Ağcabədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi

050-733-45-65

Qənbərov Eldəniz Surxay oğlu

Ağcabədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini

050-646-08-00

Turabov Zaur Mirzə oğlu

Ağcabədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin baş məsləhətçisi

050-390-96-29

Bünyadov Cavid Rəhman oğlu

Ağcabədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin gənclər sahəsi üzrə aparıcı məsləhətçsi

051-738-47-70

Yusibova Arzu Nəsib qızı

Ağcabədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin məsləhətçi-mühasibi

051-903-16-69

 

 

 

  Rayonun idmanı haqqında

     Ağcabədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1994-cü ildən fəaliyyətə başlamışdır. Rayonda  gənclərlə iş, bədən tərbiyəsi və idman sahələrində dövlət siyasətini həyata keçirir.

    Hal-hazırda 11 idman növü (futbol, voleybol, şahmat, cüdo, boks, taekvondo, kikboksinq, karate-do, sərbəst güləş, alpaqut, MMA) fəaliyyət göstərir.

    Rayonda bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olanların ümumi sayı12405 nəfər təşkil edir. Onlardan 2 nəfər  Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Məşqçisi, 3 nəfər Fəxri Bədən Tərbiyəsi və İdman işçisi, 6 nəfər idman ustası, 7 nəfər idman ustalığına namizədlərdir

 

Azərbaycan Karate-do Federasiyaları Asossasiyasının Ağcabədi rayon bölməsi

İdman növünün sayı -1

İnkişaf etdirilən idman növləri: Karate-do

İdmanla məşqul olanların sayı: 20 nəfər

Məşqçilərin sayı - 1 nəfər

 

-  28-29 aprel 2010-cu il tarixlərdə Gəncə şəhərində keçirilmiş Karate-do idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Məmmədov Mərdan – II yer

- 16-18 iyul 2010-cu il  tarixlərdə Türkiyə Cümhuriyyətinin Artviin şəhərində keçirilmiş Karate-do idman növü üzrə Karadəniz və Xəzər ölkələrinin çempionatı

 1. Cəfərov Əli , 84 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 10-12 dekabr 2010-cu il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasında keçirilmiş Karate-do idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Cəfərov Əli – I yer

- 09 iyun 2011-ci il tarixində Gəncə şəhərində keçirilmiş Karate-do idman növü üzrə “Gəncə Open” Beynəlxalq turnir

 1. Allahverdiyev Lazım – III yer

- 01-03 iyul 2011-ci il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində keçirilmiş Şotokan Karate üzrə II Dünya Çempionatı

 1. Cəfərov Əli – III yer

- 02-04 sentyabr 2011-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Karate-do idman növü üzrə “Bakı Open” Beynəlxalq turniri

 1. Cəfərov Əli (şəxsi) – II yer ( komanda) – III yer

- 11-13 noyabr 2011-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilmiş Şotokan Karate üzrə Avropa çempionatı

 1. Cəfərov Əli 3 ədəd – I yer

- 23-25 mart 2012-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilmiş Şotokan Karate üzrə Dünya Çempionatı

 1. Cəfərov Əli , + 84 kq çəki dərəcəsi – 1 yer

- 05-07 oktyabr 2012-ci il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində keçirilmiş Karate üzrə Avropa çempionatı

 1. Cəfərov Əli 2 ədəd – I yer , komanda 1 ədəd - II yer

- 05-07 aprel 2013-cu il tarixlərdə Türkiyə Respublikasında keçirilmiş Karate-do üzrə dünya çempionatı

 1. Cəfərov Əli, 84 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 07-08 dekabr 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş  Karate idman növü üzrə “Bakı Open” Beynəlxalq turniri

1.İsgəndərov Sadiq - I yer

2.Bünyadov Nəcməddin - III yer

3.Cəfərov Əli - III yer

-16-18 may 2014-cü il tarixlərdə Masallı şəhərində  keçirilmiş Karate idman növü üzrə “Kaspian Cup” Beynəlxalq turniri

1.Cəfərov Əli, + 84 kq çəki dərəcəsində 3 nominasiya üzrə – I yer

 1. Cəfərov Vüsal +70 kq çəki dərəcəsində - III yer

-30-31 may 2014-cü il tarixlərdə Şəki şəhərində keçirilmiş 01 İyun – Uşaqların Beynəlxalq müdafiə gününə həsr olunmuş Azərbaycan Beynalxalq Bankının  kuboku uğrunda karate-do idman növü üzrə Uşaqlar, Yeniyetmələr və Gənclər arasında  Beynəlxalq turnir

 1. Quliyeva Nərgiz, -54 kq çəki dərəcəsi – II yer
 2. Zeynalov Füzuli, -70 kq çəki dərəcəsi – III yer
 3. Məmmədov Adəm, -55 kq çəki dərəcəsi – III yer
 4. Allahverdiyev Lazım, -34 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 30 iyun 2014-cü il tarixdə Gürcüstan Respublikasının Poti şəhərində keçirilmiş “Poti Open 2014” Karate-do idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Məmmədov Adəm , - 55 kq çəki dərəcəsində - II yer
 2. Bünyadov Nəcməddin, - 75 kq çəki dərəcəsində - III yer

- 12-13 sentyabr 2014 – cü il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Karate idman növü üzrə “ V Bakı Open” Beynəlxalq turniri

 1. Cəfərov Əli, 84 kq çəki dərəcəsi – III yer
 2. Cəfərov Vüsal, +70 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 03-05 oktyabr 2014 – cü il tarixlərdə Alabaniya Respublikasının Tirana şəhərində keçirilmiş Karate idman növü üzrə Avropa çempionatı və Dünya kuboku

 1. Cəfərov Əli, 84 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 11-12 aprel 2015 – ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Karate idman növü üzrə “VI Bakı Open” Beynəlxalq turniri

 1. Quliyeva Nərgiz - I yer
 2. Məmmədov Adəm - II yer
 3. Bünyadov Nəcməddin - II yer
 4. Cəfərov Vüsal - III yer

- 01-03 may 2015-ci il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində keçirilmiş Şotokan Karate üzrə Dünya Çempionatı

 1. Məmmədov Adəm , Şobu İppon şəxsi yarış -60 kq çəki dərəcəsi - II yer, Komanda yarışı - III yer
 2. Bünyadov Nəcməddin, Şobu İppon şəxsi yarış, +75 kq çəki dərəcəsi - II yer, Şobu Sanbon şəxsi yarış - II yer, Komanda yarışı - III yer
 3. Cəfərov Əli Raquf oğlu - III yer

- 17-18 sentyabr 2015 -ci il tarixlərdə İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində keçirilmiş SHİTORYU SHKOKAI Karate – Do   idman növü üzrə 7-ci  dünya  çempionatı

 1. Bünyadov Nəcməddin, 84 kq çəki dərəcəsi - II yer
 2. Qənbərov Eldəniz -      milli hakim

- 22-23 aprel 2016-cı il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Karate idman növü üzrə “VII Bakı Open” Beynəlxalq turniri

 1. Quliyeva Nərgiz, - 53 kq çəki dərəcəsi - I yer
 2. Bünyadov Amil, - 70 kq çəki dərəcəsi - III yer
 3. Quluzadə Nicat, - 52 kq çəki dərəcəsi - III yer

- 14-15 noyabr 2016-cı il tarixlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilmiş Karate-do idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Quluzadə Nicat, 61 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 11-13 noyabr 2016-cı il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində keçirilmiş Şotokan Karate üzrə Avropa Çempionatı

 1. Cəfərov Əli Raquf oğlu - I yer
 2. Bayramov Pərviz Fətiş oğlu – I yer

- 20-22 yanvar 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş Karate-do idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Bünyadzadə Amil +70 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 11-12 mart 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Karate idman növü üzrə “Bakı Open” Beynəlxalq turniri

 1. Quliyeva Nərgiz - II yer
 2. Məmmədov Adəm – II yer

- 01-03 mart 2017-ci il tarixlərdə Sumqayıt şəhərində keçirilmiş Karate idman növü üzrə Xəzəryanı ölkələrin Beynəlxalq turniri

 1. Cəfərov Əli, +84 kq, şəxsi – I yer, komanda - I yer
 2. Məmmədov Adəm, 60 kq şəxsi– I yer, komanda - I yer

- 20-22 aprel 2018-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilmiş Şotokan Karate-do idman növü üzrə 9 – cu Dünya Çempionatı

1.Quliyeva Nərgiz , + 68 kq  çəki dərəcəsi, Shobu Sanbon – I yer, WKF– III yer

2.Quluzadə Nicat, +61 kq çəki dərəcəsi Shobu İppon– III yer,  WKF– II yer

- 21-23 iyun 2018-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş  Azərbaycan Respublikası Milli Karate Federasiyası və “Qaradəniz və Xəzəryanı” ölkələr arasında Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı tankçı Albert Aqarunovun xatirəsinə həsr olunmuş Karate idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

1.Hacıyev İbad, - 68 kq çəki dərəcəsi -III yer

2.Abbasov Raul, -62 kq çəki dərəcəsi -III yer

- 28-30 sentyabr 2018-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş 9-cu “Baku Open” Karate üzrə Beynəlxalq turniri

1.Cəfərov Əli , +84 kq çəki dərəcəsi - II  yer

2.Quliyeva Nərgiz , -61 kq çəki dərəcəsi  - III yer

- 26-28 oktyabr 2018-ci il tarixlərdə Bolqarıstan Respublikasının Albena şəhərində keçirilmiş Şotokan Karatedo üzrə 10-cu Avropa çempionatı

 1. Məmmədov Adəm, WKF şəxsi yarışı – II yer, WKF komanda yarışı - III yer

- 21-23 yanvar 2022-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Karate-do idman növü üzrə “Arpacay Open” beynəlxalq turniri

 1. Musayev Hikmət, -35 kq çəki dərəcəsi – III yer
 2. Bünyadlı Nəsimi, -35 kq çəki dərəcəsi – III yer

 

Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının Ağcabədi rayon bölməsi

İdman növünün sayı -1

İnkişaf etdirilən idman növləri: Taekvando

Klubların sayı - 3

İdmanla məşqul olanların sayı: 311 nəfər

Məşqçilərin sayı - 6 nəfər

 

 - 06-08 iyul 2007-ci il tarixlərdə Macarıstan Respublikasının Budapeşt şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Avropa çempionatı

 1. Məmmədov Xəyal, 70 kq çəki dərəcəsində - I yer

- 16-18 aprel 2010-cu il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq yarış

 1. Puri Elsəvər, 57 kq çəki dərəcəsi – III yer

-11-12 avqust 2010-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş “Beynəlxalq Gənclər Günü”nə həsr olunmuş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Şirinzadə Şamil, 29 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Qəmbərzadə Rəşad, 41 kq çəki dərəcəsi – II yer
 3. Fətəliyev Nurlan, 37 kq çəki dərəcəsi – III yer
 4. Əliyev Orxan, 51 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 17-18 sentyabr 2011-ci il Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Şirinzadə Şamil , 33 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 16-17 iyun 2012-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının Ədirnə şəhərində keçirilmiş Gənclik kuboku Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Əkbərova Minayə, 27 kq çəki dərəcəsi - II yer
 2. Şirinzadə Şamil, 37 kq çəki dərəcəsi - III yer
 3. Cəfərov İftixar , 30 kq çəki dərəcəsi - III yer
 4. Həsənov Həsən , 40 kq çəki dərəcəsi - III yer

- 16-18 noyabr 2012-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının İzmir şəhərində keçirilmiş Taekvondo İdman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Şirinzadə Şamil , 41 kq çəki dərəcəsi – II yer
 2. Cəfərov İftixar , 33 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 01-03 iyun 2013-cü il tarixlərdə Avstriyanın İzburq şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Fətəliyev Nurlan, 53 kq – I yer

- 04-08 noyabr 2013-cü tarixlərdə Rusiya Federasiyası Kabardin-Balkan Respublikasının Nalçik şəhərində keçirilmiş Taekvondo üzrə VI Elburus kuboku uğrunda Beynəlxalq turnir

1.Əkbərova Minayə Tapdıq qızı, 29 kq çəki dərəcəsində - I yer

2.Fətəliyev Nurlan Saleh oğlu, 53 kq çəki dərəcəsində - II yer komanda yarışı

3.Hüseyinli Anar Azər oğlu, 41 kq çəki dərəcəsində - II yer komanda yarışı

4.Həsənov Həsən Qorxmaz oğlu, 45 kq çəki dərəcəsində - III yer

5.Mustafayev Rüfət Firdovsi oğlu, 48 kq çəki dərəcəsində - III yer komanda yarışı

- 04-06 aprel 2014-cü il tarixlərdə Belçika Respublikasının Zomel şəhərində keçirilmiş Taekvondo İdman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Həsənov Qorxmaz , 45 kq çəki dərəcəsi – III yer
 2. Əkbərova Minayə , 29 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 01 iyun 2014-cü il tarixlərdə Avstriya Respublikasında keçirilmiş Taekvondo İdman növü üzrə “AUSTRİAN OPEN” Beynəlxalq turniri

 1. Əkbərova Minayə – II yer

- 24-27 iyul 2014-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Dünya Çempionatı

 1. Əkbərova Minayə, 29 kq çəki dərəcəsi – II yer

 - 25-28 noyabr 2014-cü il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının Antalya şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Klublararası Avropa Çempionatı

 1. Əkbərova Minayə - III yer

- 10-11 fevral 2015-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının Antalya şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Avropa Çempionatı

 1. Əkbərova Minayə - III yer
 2. Şirinzadə Şamil – III yer

- 12-15 fevral 2015-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının Antalya şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə “Türkiyə Open”  Beynəlxalq turniri

 1. Hüseynli Anar - III yer

- 19-24 aprel 2015-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının Konya şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Hüseynli Anar - II yer

 - 30-31 may 2015-ci il tarixlərdə Avstriya Respublikasınnın İzburq şəhərində keçirilmiş Taekvondo İdman növü üzrə “AUSTRİAN OPEN” Beynəlxalq turniri

 1. Əkbərova Minayə – III yer

- 12-14 fevral 2016-cı il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Kaspiysk şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Quliyev Seymur, 65 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Əkbərov Əli, 33 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 21-23 oktyabr 2016-cı il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Kaspiysk şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Əkbərov Minayə , 44 kq çəki  dərəcəsi - I yer
 2. Quliyev Seymur , 73 kq  çəki  dərəcəsi - I yer
 3. Quliyev Seymur , +57 kq çəki  dərəcəsi  - II yer
 4. Məhərrəmov İbrahim. 41 kq çəki  dərəcəsi - III yer
 5. Məmişov Əlizamin, 45 kq  çəki  dərəcəsi  - III  yer
 6. Əkbərov Əli, 37 kq çəki  dərəcəsi - III yer 

- 11-14 fevral 2017-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının Antalya şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə “Türkiyə Open”  Beynəlxalq turniri

 1. Əkbərova Minayə, 42 kq çəki dərəcəsi - III yer

- 03-04iyun 2017-ci il tarixlərdə Avstriya Respublikasınnın İzburq şəhərində keçirilmiş Taekvondo İdman növü üzrə “Avstriya Open” Beynəlxalq turniri

 1. Əkbərova Minayə, 42 kq çəki dərəcəsi – III yer

22-23 iyul 2017-ci il tarixlərdə Quba şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə beynəlxalq turnir

 1. Səlimov Vasif, 21 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Səfərov Xəyal, 33 kq çəki dərəcəsi – I yer
 3. Mirzəyev Orxan, 42 kq çəki drəcəsi – I yer
 4. Əkbərova Minayə, 42 kq çəki drəcəsi – I yer
 5. Əliyev Sadiq, 18 kq çəki dərəcəsi – II yer
 6. Əliyev Kənan, 24 kq çəki dərəcəsi – II yer
 7. Quliyev Seymur, 73 kq çəki dərəcəsi – III yer
 8. Həsənov Həsən, 73 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 03-06 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının  Mahaçqal şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə   Beynəlxalq turniri

 1. Səfərov Xəyal, 20 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Əkbərov Əli, 45 kq çəki dərəcəsi – III yer
 3. Məmmədəliyeva Şəbnəm, 30 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 17-19 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Qəbələ şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə “Qəbələ Open” Beynəlxalq turniri

 1. Əkbərova Minayə, 44 çəki dərəcəsi - I yer
 2. Məmmədəliyeva Şəbnəm, 33 çəki dərəcəsi– III yer
 3. Mamedova Aysu, 44 çəki dərəcəsi – III yer
 4. Nadirov Əbülfət, 36 çəki dərəcəsi – I yer
 5. İbrahimov Rəhman, 48 çəki dərəcəsi – I yer
 6. Əkbərov Əli, 49 kq çəki dərəcəsi – III yer
 7. Səlimov Vasif, 30 kq çəki dərəcəsi – I yer
 8. Həsənov Çingiz, 24 kq çəki dərəcəsi – III yer
 9. Behbudzadə Səfər, 21 kq çəki dərəcəsi – III yer
 10. Əliyev Kənan. 24 kq çəki dərəcəsi – I yer
 11. İsmayılov Oruc, 44 kq çəki dərəcəsi – I yer
 12. Qurbanov Amin, 30 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 06-09 fevral 2018-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə VI Klublar arası Avropa Çempionatı

 1. Əkbərova Minayə - I yer

- 10-14 fevral 2018-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə “V Türk Open” Beynəlxalq turniri

 1. Əkbərova Minayə - II yer

- 10-13 may 2018-ci il tarixlərdə Ağcabədi rayonunda keçirilmiş Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında Beynəlxalq Taekvondo turniri

1.Behbudzadə Səfər ,21 kq çəki dərəcəsi – I yer

2.Mirəliyev Əli , 27 kq çəki dərəcəsi – I yer

3.Əliyev Məhəmməd, 36 kq çəki dərəcəsi – II yer

4.Vəliyev Kamil , 24 kq çəki dərəcəsi - II yer

5.Əliyev Sadiq , 18 kq çəki dərəcəsi - II yer

6.Həsənov Tapdıq, 27 kq çəki dərəcəsi - II yer

7.Quliyev Vaqif, +57  kq çəki dərəcəsi - II yer

8.Həsənov Nicat, +36 kq çəki dərəcəsi - II yer

9.Quliyev Ülvi, 36 kq çəki dərəcəsi - III yer

10.Əliyev Kənan, 24 kq çəki dərəcəsi - III yer

11.Yusifli Duyğu, 18 kq çəki dərəcəsi - III yer

12.Məmmədov Eltac, 49 kq çəki dərəcəsi - III yer

- 02-04 noyabr 2018-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə II “Ümid Kuboku” Beynəlxalq açıq birinciliyi

1.Yusifli Duyğu ,  21 kq çəki dərəcəsi - III yer

 1. Həsənov Nicat , +36 kq çəki dərəcəsi – III yer
 2. Vəliyev Kamil , 27 kq çəki dərəcəsi - III yer
 3. Həsənov Tapdıq, 27 kq çəki dərəcəsi - III yer
 4. Mirzəyev Əli , 27 kq çəki dərəcəsi - I yer
 5. Behbudzadə Səfər, 24 kq çəki dərəcəsi –III yer
 6. Mamedov Nicat, 52 kq çəki dərəcəsi – II yer
 7. Əliyev Kənan , 27 kq çəki dərəcəsi – I yer
 8. Əliyev Məhəmməd , 36 kq çəki dərəcəsi – III yer
 9. Abdullayev Vaqif , 27 kq çəki dərəcəsi - III yer

11.Mirzəyev Orxan , 31 kq çəki dərəcəsi - I yer

12.Səlimov Vasif , 33 kq  çəki dərəcəsi  -  I yer

13.Quliyev Natiq , 21 kq  çəki dərəcəsi -  I yer

14.Həsəov Çingiz, 27 kq  çəki dərəcəsi -  II yer

15.Əliyev Rəvan, 36 kq  çəki dərəcəsi -  III yer

- 17-18 fevral 2019-cu il tarixlərdə İran İslam Respublikasının Kərəc şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq turnir.

 1. Vasif Səlimov, 33 kq çəki dərəcəsi - I yer
 2. Tanrıverdiyev Eltun , 27 kq çəki dərəcəsi - I yer
 3. Quliyev Riyad, 27 kq çəki dərəcəsi - III yer
 4. Quliyev Natiq, 21 kq çəki dərəcəsi - III yer
 5. Həsənov Çingiz, 30 kq çəki dərəcəsi - I yer
 6. Bağırov Qaraj, 33 kq çəki dərəcəsi - I yer

- 29-31 mart 2019-cu il tarixlərdə Göygöl şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə “Göygöl open” Beynəlxalq turniri

 1. Həsənov Çingiz, 30 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Quliyev Natiq, 21 kq çəki dərəcəsi - III yer
 3. Həsənov Çingiz , 33 kq çəki dərəcəsi - I yer
 4. Səlimov Vasif, 33 kq çəki dərəcəsi - I yer
 5. Səlimov Vasif, 36 kq çəki dərəcəsi - III yer
 6. Tanrıverdiyev Eltun, 30 kq çəki dərəcəsi - III yer
 7. Əliyev Novruz , 27 kq çəki dərəcəsi - I yer
 8. Bəhlulzadə Səfər , 24 kq çəki dərəcəsi - I yer
 9. Əliyev Kənan , 27 kq çəki dərəcəsi - I yer
 10. Əliyev Məhəmməd,36 kq çəki dərəcəsi – III yer
 11. Abbaszadə Firəngül, 27 kq çəki dərəcəsi – III yer
 12. Yusifli Duyğu, 21 kq çəki dərəcəsi - II yer
 13. Bağırov Qaraj, 33 kq çəki dərəcəsi - III yer
 14. Mirəliyev Əli , 37 kq çəki dərəcəsi - III yer
 15. Məmmədov Akşin, 30 kq çəki dərəcəsi - III yer
 16. Əliyev Məhəmməd, 36 kq çəki dərəcəsi - III yer
 17. İsmayılov Oruc, 59 kq çəki dərəcəsi - III yer
 18. Mirzəyev Orxan, 41 kq çəki dərəcəsi - III yer
 19. İsmizadə Ruhin, 37 kq çəki dərəcəsi - III yer
 20. Əkbərov Əli, 51 kq çəki dərəcəsi - III yer

-10-13 oktyabr 2019-cu il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Beynəlxalq açıq birincilik

1)Mirzəyev Oran, 45 kq çəki dərəcəsi - II yer

2)Abdullayev Rizvan, 18  kq çəki dərəcəsi – I yer

3)Əliyev Kənan , 30 kq çəki dərəcəsi - II yer

4)Behbudzadə Səfər , 28 kq çəki dərəcəsi - I yer

5)İmanzadə Ruhin , 41 kq çəki dərəcəsi - II yer

- 09-10 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Tbilisi Open Beynəlxalq turniri

1.Behbudzadə Səfər , 27 kq çəki dərəcəsi – I yer

2.Əliyev Novruz , 29 kq  çəki dərəcəsi - I yer

3.Əliyev Kənan ,30 kq  çəki dərəcəsi - I yer

 1. Həsənov Çingiz, 31 kq çəki dərəcəsi – I yer

5.İmanzadə Ruhin , 41 kq çəki dərəcəsi – III yer

6.Məmmədov Orxan, 55 kq çəki dərəcəsi – III yer

7.Səlimov Vasif, 36 kq çəki dərəcəsi – III yer

 1. Bağırov Qaraş, 37 kq çəki dərəcəsi – III yer
 2. Mirəliyev Əli, 41 kq çəki dərəcəsi – III yer

10.Tanrıverdiyev Eltun,30 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 15-18 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Kaspisky şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Ümumrusiya Beynəlxalq turniri.

 1. Əkbərova Minayə, 49 kq çəki dərəcəsi – II yer

- 8 – 11 aprel 2021-ci il tarixlərdə Bolqarıstan Respublikasının Sofiya şəhərinə keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Avropa Çempionatı

 1. Əkbərova Minayə, 49 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 25-27 avqust  2021-ci il tarixlərdə Estoniya Respublikasının  Tallinn şəhərində keçirilmiş uşaq, yeniyetmə və 21 yaşlılar arasında Taekvondo idman növü üzrə Avropa Birinciliyi

 1. Çingiz Həsənov - 36 kq çəki dərəcəsi (uşaqlar) – I yer
 2. Vasif Səlimov - 45 kq çəki dərəcəsi (yeniyetmələr) – II yer

- 18-19 iyun 2022-ci il tarixlərdə Xorvatiya Respublikasının paytaxtı Zaqreb şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə “Xorvatiya Open” beynəlxalq turniri

 1. Səlimov Vasif, 53 kq çəki dərəcəsi – I yer,
 2. Behbudzadə Səfər, 33 kq çəki dərəcəsi – II yer

- 11 avqust 2022-ci il tarixdə Türkiyə Respublikasının Konya şəhərində keçirlən taekvondo idman növü üzrə V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 

 1. Əkbərova Minayə -46 kq çəki dərəcəsi – II yer

 

- 17-18 sentyabr 2022-ci il tarxilərdə Sloveniya Respublikasının Lyublyana şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə Sloveniya open beynəlxalq turniri

 1. Əkbərova Minayə, 46 kq çəki dərəcəsi - III yer

- 01-02 oktyabr 2022-ci il tarixlərdə Albaniya Respublikasının Tirana şəhərində keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə açıq Albaniya çempionatı, G2 kateqoriyalı yarış

 1. Əkbərova Minayə, 46 kq çəki dərəcəsi – II yer

- 15 oktyabr 2022-ci il tarxdə Niderland Respublikasının Eyndhoven şəhəri keçirilmiş Taekvondo idman növü üzrə açıq Niderland çempionatı, G2 kateqoriyalı yarış

 1. Əkbərova Minayə, 46 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 25-28 noyabr 2022-ci il tarixlərdə Malta Respublikasının paytaxtı Valletta şəhərində keçirilmiş Yeniyetmə taekvondoçular arasında Avropa birinciliyi

 1. Səlimov Vasif, 53 kq çəki dərəcəsi – I yer

 

 

Uşu – sanda idman növü

 

- 12-13 iyul 2012-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Uşu-sanda üzrə Beynəlxalq turnir

1.Xudiyev Şaməddin – II yer

 1. Şükürov Elnur – III yer

- 01-05 iyul 2011-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Uşu-sanda idman növü üzrə Avrasiya Çempionatı

1.Hüseynov Əmrah, 49 kq çəki dərəcəsi – I yer

-  30 iyun 2012-ci il tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmiş Uşu-sanda idman növü üzrə Avrasiya Çempionatı

1.Hüseynov Əmrah, 49 kq çəki dərəcəsi – I yer

-  28 iyun – 02 iyul 2013-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Uşu-sanda idman növü üzrə Avrasiya Çempionatı

1.Rəhimov Rəvan , 81 kq çəki dərəcəsi – I yer

 1. Süleymanov Sərxan, 75 kq çəki dərəcəsi – II yer
 2. Rüstəmov Əyyub,+75 kq çəki dərəcəsi – II yer

 

Budo Döyüş Növləri

- 28-30 mart 2013-cü il tarixlərdə Biləsuvar şəhərində keçirilmiş Budo Döyüş Növləri üzrə Asiya Çempionatı

 1. İmanov Təbriz , 75 kq çəki dərəcəsi - II yer
 2. Babayev Samir, 65 kq çəki dərəcəsi - II yer
 3. Allahverdiyev Cavid , 65 kq çəki dərəcəsi - I yer
 4. Babayev Samir, 65 kq çəki dərəcəsi - I yer
 5. Rzayev Hüseyn, 95 kq çəki dərəcəsi - I yer
 6. Əhmədov Rahib, 70 kq çəki dərəcəsi - I yer
 7. Bahadurov Elvin, 52 kq çəki dərəcəsi - II yer
 8. Quliyev Mehman, 68 kq çəki dərəcəsi - I yer
 9. Puri Elsevər, 58 kq çəki dərəcəsi - II yer

- 05-09 aprel 2013-cü il tarixdə Moldova Respublikasında keçirilmiş Budo idman növü üzrə Avropa Çempionatı

1.Əliyev Səxavət , 100 kq çəki dərəcəsi – I yer

 1. Əhmədov Rahib, 70 kq çəki dərəcəsi – I yer

 - 25-25 iyunl 2013-cü il tarixdə Ukrayna Respublikasında keçirilmiş Budo idman növü üzrə Dünya Çempionatı

1.Əliyev Səxavət , +100 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 06-10 noyabr 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Budo Döyüş Növləri üzrə Beynəlxalq turnir

1.Quliyev Mehman, Free kontakt 75 kq çəki dərəcəsində - I yer

2.Mehdiyev Şahid, Free kontakt 65 kq çəki dərəcəsində - I yer

3.Həsənov Qardaşxan, Free kontakt 25 kq çəki dərəcəsində - I yer

4.Quliyev Amin, Free kontakt 30 kq çəki dərəcəsində - I yer

5.Puri Elsevər, Full kontakt 60 kq çəki dərəcəsində - I yer

6.Cəfərov Fuad, Full kontakt 20 kq çəki dərəcəsində - II yer

-07-09 fevral 2014-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Budo döyüş Növləri üzrə Avrasiya çempionatı

 1. Quliyev Amin, 30 kq çəki dərəcəsində - I yer
 2. Allahverdiyev Ruslan, 60 kq çəki dərəcəsində - II yer
 3. Həsənov Qardaşxan, 25 kq çəki dərəcəsində - II yer
 4. Cəfərov Fuad, 20 kq çəki dərəcəsində - II yer

   - 14-15 iyun 2014-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Budo Döyüş Növləri üzrə Beynəlxalq Turnir

 1. Quliyev Mehman, 70 kq çəki dərəcəsi - I yer
 2. Zeyniyev Zaur , 50 kq çəki dərəcəsi - II yer
 3. Mehdiyev Şahid, 70 kq çəki dərəcəsi - I yer
 4. Quliyev Amin, 30 kq çəki dərəcəsi - I yer
 5. Həsənov Qardaşxan, 25 kq çəki dərəcəsi - I yer
 6. Cəfərov Fuad, 20 kq çəki dərəcəsi - II yer
 7. Vəliyev Murad, 30 kq çəki dərəcəsi - II yer
 8. Cəfərov Telman, 35 kq çəki dərəcəsi - III yer

- 16-17 avqust 2014-cü ildə Oğuz rayonunda keçirilmiş Budo döyüş növləri  üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Puri Elsevər , 57 kq çəki dərəcəsində - I yer
 2. Zeyniyev Zaur, 50 kq çəki dərəcəsində - I yer
 3. Həsənov Qardaşxan, 25 kq çəki dərəcəsində - I yer
 4. Məhərrəmov Mehman, 20 kq çəki dərəcəsində - I yer
 5. Musayev Niyaməddin, 70 kq çəki dərəcəsində - I yer
 6. Cəfərov Fuad, 20 kq çəki dərəcəsində - II yer
 7. Mamedov Ceyhun, 75 kq çəki drəəcəsində - II yer
 8. Quliyev Amin, 30 kq çəki dərəcəsində - III yer
 9. Quliyev Ömər, 50 kq çəki dərəcəsində - III yer
 10. İsmayılov Fərid, 65 kq çəki dərəcəsində - III yer
 11. Meydiyev Şahid, 75 kq çəki dərəcəsində - III yer

- 20-23 iyun 2016-cı il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Budo idman növü üzrə Avrasiya çempionatı

 1. Məmmədov Famil, 26 kq çəki dərəcəsi –I yer
 2. Məmişov Ömər, 50 kq  çəki dərəcəsi  - I yer 
 3. Əliyev Eltun, 26 kq çəki  dərəcəsi – II yer
 4. İbrahimov Fərid, 30 kq çəki dərəcəsi  -II yer
 5. Bəşirov Tacir, 30 kq çəki dərəcəsi –II yer

- 16-20 dekabr 2016-cı il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Budo idman növü üzrə Dünya Kuboku

 1. Hübətli Rizvan - II yer
 2. Bəşirov Tacir – II yer
 3. Alıyev Eltun - I yer
 4. Əliyev Malik – II yer
 5. Hümbətli Orxan - I yer

- 06-10 dekabr 2018-ci il tarixdə Bakı şəhərində keçirilmiş Budo döyüş növləri üzrə Dünya Kuboku

 1. Məmmədov Famil, 35 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Mehtiyev İsmayıl, 75 kq çəki dərəcəsi – I yer
 3. Alıyev Eltun, 35 kq çəki dərəcəsi – I yer

                                                                                           

Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının Ağcabədi rayon bölməsi

İdman növünün sayı -1

İnkişaf etdirilən idman növləri: Kikboksinq

Klubların sayı - 2

İdmanla məşqul olanların sayı: 130 nəfər

Məşqçilərin sayı - 5 nəfər

 

- 03-10 iyul 2011-ci il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində keçirilmiş Kikboksinq idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

1.Əhmədov Rahib – II yer

- 21-22 Noyabr  2015-ci il tarixlərdə Latvia Respublikasının Riqa şəhərində keçirilmiş Kikboksinq üzrə "BALTIC OPEN " Beynəlxalq turniri

 1. Puri Elsevər, 60 kq çəki  dərəcəsi -I yer 

- 01 avqust 2016-cı il tarixdə Gürcüstan Respublikasında keçirilmiş Kikboksinq idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Allahverdiyev Cavid, 60 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 30 sentyabr – 02 oktyabr 2016-cı il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasında keçirilmiş Kikboksinq idman növü üzrə Beynəlxalq KYSHENKO kuboku

 1. Quliyev Amin, 38 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 01 oktyabr 2016-cı il tarixdə Türkiyə Respublikasının Bayburt şəhərində keçirilmiş Kikboksinq idman növü üzrə Peşəkar Qala gecəsi beynəlxalq turniri

 1. Allahverdiyev Cavid, 63 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Mamedov Ceyhun, 67 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 21-23 iyul 2017-cı il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasında keçirilmiş Kikboksinq idman növü üzrə Dünya Kuboku

 1. Əhmədov Rahib, 70 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 24-26 dekabr 2018-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş Kikboksinq idman növü üzrə “Bakı Open” beynəlxalq turniri

 1. Məmmədov Sübhan, 28 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Hüseynov Mahmud, 31 kq çəki dərəcəsi – III yer
 3. Həsənov Qardaşxan, 39 kq çəki dərəcəsi – II yer
 4. Quliyev Amin, 47 kq çəki dərəcəsi – II yer
 5. Əlizadə Tapdıq, 69 kq çəki dərəcəsi – III yer
 6. Abdullayev Mürsəl, 51 kq çəki dərəcəsi – I yer
 7. Ağayev Ağamir,48 kq çəki dərəcəsi – III yer
 8. Mirzəzadə Ələddin, 28 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 22-23 may 2019-cu il tarixlərdə Abşeron şəhərində keçirilmiş Kikboksinq idman növü üzrə “7 –ci Zirvə Beynəlxalq Uşaq Oyunları”

1) Mamedov Vüqar , 42 kq çəki dərəcəsi - I yer

2) Məmmədov Sübhan, 32 kq çəki dərəcəsi - I yer

3) Şirinov Qurban, +47 kq çəki dərəcəsi - III yer

4) Mirzəzadə Ələddin, 28 kq çəki dərəcəsi - III yer

5) Əliyev İlyas, 30 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 30 sentyabr-08 oktyabr 2022-ci il tarixlərdə İtaliya Respublikasının Jesolo şəhəridə keçirilmiş kadetlər, yeniyetmələr və gənclər arasında kikboksinq üzrə dünya birinciliyi

 1. Sübhan Mamedov, -45 kq çəki dərəcəsi - I yer
 2. Vüqar Mamedov, -60 kq çəki dərəcəsi - II yer
 3. Mahmud Hüseynov, –57 kq çəki dərəcəsi - III yer

 

 

Azərbaycan Boks Federasiyasının Ağcabədi rayon bölməsi

İdman növünün sayı -1

İnkişaf etdirilən idman növləri: Boks

İdmanla məşqul olanların sayı: 64 nəfər

Məşqçilərin sayı - 3 nəfər

 

- 16 iyul 2011-ci il tarixdə Rusiya Fedeasiyasının Qroznı şəhərində keçirilmiş məktəblilər arasında Boks idman növü üzrə Avropa Çempionatı

 1. Quliyev Pərviz – III yer

- 22-27 mart 2012-ci il tarxlərdə Rusiya Fedeasiyasının Dağıstan Respublikasının İzbirbaşı şəhərində keçirilmiş Boks idman növü üzrə yeniyetmələr arasında Beynəlxalq turnir

 1. Quliyev Pərviz , 50 kq çəki dərəcəsi - I yer

- 02-06 oktyabr 2012-ci il tarixdə Rusiya Fedeasiyasının Anapa şəhərində keçirilmiş məktəblilər arasında Boks idman növü üzrə Avropa Çempionatı

 1. Quliyev Pərviz – II yer

- 06-11 Noyabr 2012-ci il tarixlərdə Özbəkistan Respublikasının Çuçik şəhərində keçirilmiş Boks İdman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Quliyev Pərviz, 52 kq çəki dərəcəsi – II yer

- 11-16 iyun 2013-cü il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Novarassiysk şəhərində keçirilmiş Boks idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Məmmədov Elton, 46 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 06-09 dekabr 2013-cü il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Boks idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Quliyev İbrahim , 81 kq çəki dərəcəsində - III yer

- 25-29 mart 2014-cü il tarxlərdə Qazağıstan Respublikasının Aktobe şəhərində keçirilmiş Boks idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Quliyev Pərviz , 63 kq çəki dərəcəsi - I yer

- 10-15 iyun 2018-ci il tarxlərdə Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində keçirilmiş Boks idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Xudiyev Pərviz , 60 kq çəki dərəcəsi - I yer

 

Sayokan döyüş növləri

- 28-29 aprel 2012 –ci il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasında keçirilmiş Sayokan döyüş növləri üzrə Beynəlxalq turnir

1.Puri Elsəvər , 60 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 26-30 iyun 2013 –ci il tarixlərdə Ukrayna  Respublikasının Odessa şəhərində keçirilmiş Sayokan döyüş növləri üzrə Beynəlxalq turnir

1.Puri Elsəvər, 60 kq çəki dərəcəsi – Free kontakt versiyası -III yer Self Defence versiyası – III yer

- 24 noyabr 2013-cü il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasında keçirilmiş Soyakan idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

1.Puri Elsevər  , 60  kq çəki dərəcəsində - II yer

 

Atletika İdman Növü

-02-09 iyun 2012-ci il tarixlərdə Lənkəran şəhərində keçirilmiş Ağır Atletika üzrə Avropa Çempionatı

 1. Xıdırov Qələndar – I yer

 

Qarışıq Döyüş Növləri

- 20-22 dekabr 2013-cü il tarixlərdə Şəki şəhərində keçirilmiş Qarışıq Döyüş Növləri üzrə Beynəlxalq turnir

1.Rüstəmov Əyyub , 74 kq çəki dərəcəsində - I yer

2.Fərzəliyev Museyib , 24 kq çəki dərəcəsində - I yer

3.Əliyev Ələstan , 28 kq çəki dərəcəsində - I yer

 

 

 

Alpaqut idman növü

İdman növünün sayı -1

İnkişaf etdirilən idman növləri: Alpaqut

İdmanla məşqul olanların sayı: 13 nəfər

Məşqçilərin sayı - 1 nəfər

- 20-24 iyul 2014-cü il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə beynəlxalq turnir

 1. Puri Elsəvər, 60 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 14-18 aprel 2016-cı il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə Avrasiya kuboku

 1. Puri Elsəvər, 55 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 23-28 avqust 2016-cı il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə Dünya kuboku

 1. Puri Elsəvər, 55 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 24-25 dekabr 2016-cı il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Puri Elsəvər, 60 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 13-14 may 2017-ci il tarixlərdə Latviya Respublikasının Riqa şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə “Baltik Open 2017” Beynəlxalq turniri

 1. Puri Elsəvər, 60 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 21-24 iyun 2017-ci il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə Avrasiya Kuboku

 1. Puri Elsəvər, 55 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 24-25 noyabr 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə Dünya kuboku

 1. Puri Elsəvər, 55 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 24-25 noyabr 2018-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Apaqut idman növü üzrə 1-ci Dünya Çempionatı

 1. Puri Elsəvər, 55 kq çəki dərəcəsi – II yer
 2. Məmmədli Qadir, 45 kq çəki dərəcəsi – II yer

- 22-24 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə 2-ci Dünya Çempionatı.

1) Mirzəyeva Aysel,45-50 kq çəki dərəcəsi – I yer

2) Puri Şəhriyar , 60-65 kq çəki dərəcəsi – I yer

3) Puri Elsəvər,  50 - 55 kq çəki dərəcəsi - I yer

4) Rauf Salmanov , 75-80 kq çəki dərəcəsi – II yer

5) Nəsirov Hilal , 65-70 kq çəki dərəcəsi – III yer

6) Əliyev Vüqar , (Çakut sistemi, zincir üzrə) – I yer

- 20-21 noyabr 2021-ci il Türkiyə Respublikasının Bursa şəhərində keçirilmiş Alpaqut idman növü üzrə Avrasiya çempionatı

 1. Puri Elsəvər Elşən oğlu 55 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 11-12 iyun 2022-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının  Bursa şəhərində keçirlmiş Alpaqut idman növü üzrə dünya kuboku

 1. Puri Elsəvər Elşən oğlu, 55 kq çəki dərəcəsi – I yer

 

 

 

Kempo idman növü

- 27 aprel – 4 may 2015-ci il tarixlərdə Türkiyə Respublikasının Antalya şəhərində keçirilmiş Kempo idman növü üzrə Dünya Çempionatı

 1. Əhmədov Rahib – III yer

- 17-18 Oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Bakı  şəhərində keçirilmiş Kempo idman növü üzrə Avrasiya   çempionatı

 1. Əbilov Anar, 75 kq çəki dərəcəsi –  I yer
 2. Quluyev Amin, 30 kq çəki  dərəcəsi  –   I yer
 3. Niyazov Ceyhun,  80  kq çəki dərəcəsi   - I yer

- 25-26 mart 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Kempo idman növü üzrə Asiya çempionatı

 1. Əliyev Malik, 25 kq çəki dərəcəsi - I yer

2.Əliyev Eltun, - 30 kq çəki dərəcəsi   – I yer

3 Həsənli  İlham, -45 kq  çəki dərəcəsi   -I yer

4.Quliyev  Səbuhi ,-50 kq  çəki dərəcəsi   - I yer

5.Əliyev  Əhməd, 55 kq  çəki dərəcəsi   – I yer

6.Hümbətli  Rizvan, 25 kq çəki dərəcəsi   –I yer

7.Hümbətli   Orxan, 30 kq  çəki dərəcəsi   -I yer

 

Juboksinq Citsu idman növü

- 26-28 Noyabr  2015-ci il tarixlərdə Bakı şəhərdə keçirilmiş Juboksinq Citsu idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Əliyev Eltun, 25 kq çəki dərəcəsi - I yer
 2. Bəşirov Tacir, 30 kq çəki dərəcəsi - II yer
 3. Niyazov Ceyhun, 80 kq çəki dərəcəsi  - I yer 
 4. Quliyev Amil, 35 kq çəki dərəcəsi -I yer
 5. Qasımov Rəvan, 20 kq çəki  dərəcəsi - I yer
 6. Eliyev Tural, 35 kq çəki  dərəcəsi  - I yer

- 05-07 mart 2016-cı il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Juboksinq Citsu idman növü üzrə Avrasiya Çempionatı

 1. Niyazov Ceyhun, 80 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Bəylərzadə Uğur, 60 kq çəki dərəcəsi – I yer
 3. Allahverdiyev Cavid, 60 kq çəki dərəcəsi – II yer
 4. Eminov Elmir, 35 kq çəki dərəcəsi – II yer
 5. İsmayılov Məğrur, 40 kq çəki dərəcəsi – I yer
 6. İsmayılov Turqay, 25 kq çəki dərəcəsi – II yer

- 02-04 dekabr 2016-cı il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Juboksinq idman növü üzrə Dünya kuboku

 1. Quliyev Əmrah, 30 kq  çəki  dərəcəsi –I yer
 2. Cəfərov Şəmil , 35 kq çəki  dərəcəsi - I yer
 3. Səfərov Nahid , 60 kq  çəki dərəcəsi -II yer 
 4. Bəşirov İlkin, 60 kq  çəki  dərəcəsi - III yer
 5. Muradov Elməddin, 75 kq  çəki  dərəcəsi  -I yer
 6. Nəcəfov Sədri , 51 kq çəki  dərəcəsi  –I yer
 7. Həsənov Tofiq , 21 kq  çəki  dərəcəsi -I yer
 8. Qasımov Rəvan , 23 kq  çəki  dərəcəsi -I yer

- 02-04 dekabr 2016-cı il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Juboksinq idman növü üzrə Dünya Kuboku

 1. Əhmədov Rahib, 75 kq çəki dərəcəsi – I yer

 

Muay-Tay idman növü

- 19-22 may 2016-cı il tarixlərdə Gürcüstan Respublikasının Batumi şəhərində keçirilmiş Muay-Tay idman növü üzrə Dünya oyunları

 1. Əhmədov Rahib, 69 kq çəki dərəcəsi  –I yer
 2. Allahverdiyev Cavid, 61 kq çəki  -I yer

-  09-10 sentyabr 2018-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Döyüş Növləri üzrə Beynəlxalq Festival

 1. Soltanov Elgün , 40 kq çəki dərəcəsi - III yer ( Muay-tay)

 

   Enşin Karate idman növü

- 16 iyul 2017-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Azərbaycan Enşin Karate klub İctimai Birliyinin uşaqlar,yeniyetmələr,gənclər və böyüklər arasında Beynəlxalq Turniri

 1. Əsgərov Əkbər, +70 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Əsgərov Əkbər – I yer
 3. Qasımzadə Ümid, -30 kq çəki dərəcəsi – I yer

4 .Məmmədov Rəşad, -35 kq çəki dərəcəsi – I yer

 1. Qasımzadə Pünhan, +45 kq çəki dərəcəsi – II yer
 2. Hüseynov Elşad, -40 kq çəki dərəcəsi – III yer
 3. Hüseynov Əfqan, -55 kq çəki dərəcəsi – III yer
 4. Qasəmov Eldar, -35 kq çəki dərəcəsi – III yer

9.Həsənli Şükran,30 kq çəki dərəcəsi  – III yer

 1. Həsənov Elvin, 35 kq çəki dərəcəsi –III yer

 

    MMA idman növü

İdman növünün sayı -1

İnkişaf etdirilən idman növləri: MMA

İdmanla məşqul olanların sayı: 49 nəfər

Məşqçilərin sayı - 3 nəfər

- 26 noyabr 2017-ci il tarixdə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində keçirilmiş MMA idman növü üzrə Dünya Kuboku

 1. Əhmədov Rahib, 70 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 25 dekabr 2018-ci il tarixdə Bakı şəhərində keçirilmiş MMA idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

1.Bəsirov İlkin, 65 kq çəki dərəcəsi - I  yer

2.Quliyev Arif , 61 kq çəki dərəcəsi - I  yer

3.Sadıqov Orxan , 70 kq çəki dərəcəsi - I  yer

4.Bəşirov İlkin, 66 kq çəki dərəcəsi - I yer

5.Quluzadə Əbülfət ,  21 kq çəki dərəcəsi - I  yer

6.Cəfərov Şəmil,  48 kq çəki dərəcəsi - I  yer

7.Hüseynzadə Mehdi,  73 kq çəki dərəcəsi - I  yer

8.Quliyev Əmrah, 36 kq çəki dərəcəsi - I  yer

9.Sərdarov Səbri ,  45 kq çəki dərəcəsi - I yer

- 22 sentyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Free Fighting idman növü üzrə Xəzəryanı ölkələr arası açıq çempionatı

1.Bəşirov İlkin , 70 kq çəki dərəcəsi – I yer

2.Əmirxanlı Əli , 70 kq çəki dərəcəsi – II yer

3.Quliyev Arif , 61 kq  çəki dərəcəsi - II yer

4.Quluzadə Əbülfət,  75 kq çəki dərəcəsi – II yer

-16 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının Mahaçqala şəhərində keçirilmiş MMA idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Quliyev Əmrah, 42 kq çəki dərəcəsi – III yer

- 23-24 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Free Fighting  Asossasiyasının MMA və K1 versiyası üzrə peşəkarlar arasında təşkil etdiyi beynəlxalq turnir

1) Mürşüdov Rasim, (MMA üzrə) 70 kq çəki dərəcəsi – I yer

2) Hüseyinzadə Mehdi , (K1 versiyası üzrə) 80 kq çəki dərəcəsi - I yer

3) Quliyev Ülvü , (K1 versiyası üzrə) 39 kq çəki dərəcəsi - I yer

4) Nuriyev Fərid , (K1 versiyası üzrə) 54 kq  çəki dərəcəsi - I yer

5) Quluzadə Əbülfət,  (MMA üzrə) 25 kq çəki dərəcəsi – I yer

6) Qasımov Əjdər , (MMA üzrə) 52 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 21-24 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş “Prezident Kuboku” Beynəlxalq Döyüş Növləri Festivalı

 1. Quliyev Əmrah, 45 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Bəşirov İlkin, 65 kq çəki dərəcəsi – I yer
 3. Sadıqov Orxan, 71 kq çəki dərəcəsi – II yer
 4. Cəfərov Şəmil, 55 kq çəki dərəcəsi - II yer

- 01-02 fevral 2020-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş MMA idman növü üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Quliyev Arif Akif oğlu,61 kq çəki dərəcəsi – I yer
 2. Səfərov Nahid Namiq,K1.71 kq çəki dərəcəsi – I yer
 3. Sadıqov Orxan Qulu oğlu,71 kq çəki dərəcəsi – I yer
 4. Cəfərov Şəmil Famil oğlu,54 kq çəki dərəcəsi – I yer

- 6 noyabr 2022-ci il tarixdə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində keçirilmiş GWF birinciliyi, peşəkarlar arasında təşkil olunmuş MMA üzrə Beynəlxalq turnir

 1. Sadıqov Orxan, 71 kq çəki dərəcəsi – I yer

 

 

Azərbaycan  Cüdo Federasiyasının Ağcabədi rayon bölməsi

İdman növünün sayı -1

İnkişaf etdirilən idman növləri: Cüdo

İdmanla məşqul olanların sayı: 38 nəfər

Məşqçilərin sayı - 1 nəfər

 

- 08-09 dekabr 2017-ci il tarixlərdədə Sumqayıt şəhərində keçirilmiş Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş Cudo idman növü üzrə VI beynəlxalq turnir

1.Əliyev Ruzi, 42 kq çəki dərəcəsi – III yer

 

Sambo idman növü

-  16 dekabr 2018-ci il tarixdə Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasında keçirilmiş Döyüş Sambosu üzrə Dünya Çempionatı

 1. Bəşirov İlkin, 62 kq çəki dərəcəsi – III yer

 

Ciyutadio idman növü

- 03-04 mart 2019-cu il tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilmiş Ciyutadio idman növü üzrə yeniyetmələr, gənclər, kişilər və qızlar arasında Dünya Kuboku

1) Gülalıyev Zöhrab , 30 kq çəki dərəcəsi -  II yer

2) Quliyev Nəcəfqulu , 33 kq çəki dərəcəsi – II yer

3) Alıyev Firudun , 35 kq çəki dərəcəsi - III yer

4) Əsgərov Əkbər , 65 kq çəki dərəcəsi -  I yer

5) Əsgərov Əkbər, S versiya, 65 kq çəki dərəcəsi - II yer

 

 

Azərbaycan birinciliyində yer tutan idmançılar və onların məşqçilərinin

S İ Y A H I S I

 

s.s

İdmançının adı, soyadı

Birinciliyin keçirilmə tarixi

İdman növü

Çəkisi

Tutduğu yer

Məşqçisi

1

Quliyev Sadıq 

13-15.01.2006

Taekvondo

78 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

2

Əliyeva Şəbnəm

13-15.01.2006

Taekvondo

42 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

3

Əliyev Xətai

25-29.01.2006

Sambo

100 kq

III yer

Əhmədov Nazim

4

Sadıqov Yaqub

25-29.01.2006

Sambo

87 kq

III yer

Əhmədov Nazim

5

Əliyeva Vüsalə

08-11.02.2006

Cüdo

48 kq

III yer

Əhmədov Nazim

6

Bayramov  Pərviz

 

01-02.04.2006

Karate-do (kumite)

80 kq

II yer

Qənbərov Eldəniz

7

Sadıqova Mehriban

01-02.04.2006

Karate-do (kumite)

60 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

8

Sadıqova    Mehriban

01-02.04.2006

Karate-do (kata)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

9

Cəfərov   Əli

01-02.04.2006

Karate-do (kumite)

75 kq

II yer

Qənbərov Eldəniz

10

Mehtiyev  Emil

01-02.04.2006

Karate-do (kumite)

60 kq

II yer

Qənbərov Eldəniz

11

Məmmədov  Əli

01-02.04.2006

Karate-do (kumite)

65 kq

II yer

Qənbərov Eldəniz

12

Əliyev  Rəşad

07-09.04.2006

Kikboksinq

+71 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

13

Hüseyinov  Həsən

07-09.04.2006

Kikboksinq

63kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

14

Süleymanzadə   Vüqar

07-09.04.2006

Kikboksinq

63 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

15

Quliyeva Tunar

23-31.08.2006

Şahmat

-

III yer

Həsənova Yeganə

16

Sərxanlı Orxan

23-31.08.2006

Şahmat

-

III yer

Nəcəfov Pərviz

17

Süleymanova Fəridə

06-09.12.2006

Cüdo

 

II yer

Əhmədov Nazim

18

Sadıqova Mehriban

21-23.04.2006

Karate-do (kumite)

60 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

19

Sadıqova    Mehriban

21-23.04.2006

Karate-do (kata)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

20

Cəfərov   Əli

21-23.04.2006

Karate-do (kumite)

75 kq

II yer

Qənbərov Eldəniz

21

Əliyeva Şəbnəm

12-14.01.2007

Taekvondo

46 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

22

Quliyev Sadıq

12-14.01.2007

Taekvondo

78 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

23

Quliyev İbrahim

24-28.01.2007

Sambo

82 kq

III yer

Əhmədov Nazim

24

Əliyeva Günel

01.01-03.02

2007

Cüdo

72 kq

I yer

Əhmədov Nazim

25

Məmmədov Xəyal 

11.03.2007

Taekvondo

61 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

26

Qəribli Hafis

11.03.2007

Taekvondo

41 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

27

Əhmədova Kimya 

11.03.2007

Taekvondo

41 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

28

Əliyeva Asiya

15-17.03.2007

Cüdo

78 kq

II yer

Əhmədov Nazim

29

Əliyeva Vüsalə

15-17.03.2007

Cüdo

70 kq

III yer

Əhmədov Nazim

30

Sadıqova    Mehriban

16-18.03.2007

Karate-do (kata)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

31

Əliyeva Vüsalə

14-17.06.2007

Cüdo

70 kq

III yer

Əhmədov Nazim

32

Hüseynov Cəfər

30.11-02.12 2007

Taekvondo

45 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

33

Quliyev Samir

30.11-02.12 2007

Taekvondo

43 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

34

Qasımov Elvin

30.11-02.12 2007

Taekvondo

26 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

35

İmanov Telman

30.11-02.12 2007

Taekvondo

48 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

36

Şirinzadə Şamil

30.11-02.12 2007

Taekvondo

23 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

37

Qəribli Hafis

30.11-02.12 2007

Taekvondo

39 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

38

Rəhimov Orxan

30.11-02.12 2007

Taekvondo

33 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

39

Fətullayev Nicat

30.11-02.12 2007

Taekvondo

36 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

40

İsmayılov Füzuli

21-22.12.2007

Karate-do (kumite)

65 kq

II yer

Qənbərov Eldəniz

42

Məmmədov Əli

21-22.12.2007

Karate-do (kumite)

70 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

43

Cəfərov Əli

21-22.12.2007

Karate-do (kumite)

80 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

44

Alıyeva Gülsüm

31.01.2008

Cüdo

70 kq

I yer

Əhmədov Nazim

45

Əliyeva Şəbnəm

28.02-02.03

2008

Taekvondo

52 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

46

Əhmədova Kimya

28.02-02.03

2008

Taekvondo

44 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

47

Məmmədov Xəyal

28.02-02.03

2008

Taekvondo

63 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

48

Əliyeva Vüsalə

12-14.03.2008

Cüdo

70 kq

III yer

Əhmədov Nazim

49

Əliyeva Şəbnəm

22-25.01.2009

Taekvondo

55 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

50

Abdullayev Cəlil

22-25.01.2009

Taekvondo

67 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

51

Sadıqov Yaqub

25.01.2009

Sambo

100 kq

III yer

Əhmədov Nazim

52

Əliyev Şahmar

22-25.02.2009

Tay-Boksinq

60 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

53

Süleymanzadə Vüqar

22-25.02.2009

Tay-Boksinq

91 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

54

Əliyeva İlkanə

03-04.02.2008

Cüdo

70 kq

III yer

Əhmədov Nazim

55

Hüseynov Təhmasib

30.04-02.05

2009

Uşu-Sanda

85 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

55

Puri Elsəvər

30.04-02.05

2009

Uşu-Sanda

60 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

56

Allahverdiyev Cavid

30.04-02.05

2009

Uşu-Sanda

60 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

57

Əliyeva Vüsalə

03-06.06.2009

Cüdo

63 kq

III yer

Əhmədov Nazim

58

Əliyev Zeynal

03-06.12 2009

Taekvondo

45 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

59

Şirinov Zaur

03-06.12 2009

Taekvondo

63 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

60

Qəribli Hafis

03-06.12 2009

Taekvondo

48 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

61

Şirinzadə Şamil

03-06.12 2009

Taekvondo

27 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

62

Əhmədov Pərviz

03-06.12 2009

Taekvondo

25 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

63

Tağızadə Arif

03-06.12 2009

Taekvondo

41 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

64

Cəfərov Əli

18-19.12.2009

Karate-do

78 kq

I yer

Qənbərov Eldəniz

65

Səttarov Habil

24-27.12 2009

Taekvondo

63 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

66

Rəhimov Orxan

24-27.12 2009

Taekvondo

68 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

67

Puri Elsəvər

26-28.02.2010

Budo

62 kq

II yer

Əhmədov Rahib

68

Əhmədov Rahib

26-28.02.2010

Budo

70 kq

I yer

Əhmədov Rahib

69

Quliyev Mehman

26-28.02.2010

Budo

60 kq

I yer

Əhmədov Rahib

70

İsmayılov Elxan

26-28.02.2010

Budo

50 kq

III yer

Əhmədov Rahib

71

İmanov Təbriz

26-28.02.2010

Budo

78 kq

III yer

Əhmədov Rahib

72

Əliyev Şahmar

28-30.03.2010

Muay-Tay

67 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

73

Həsənova Əsmər

05-14.09.2010

Şahmat

-

I yer

Həsənova Yeganə

74

Bədəlova Aysu

05-14.09.2010

Şahmat

-

I yer

Həsənova Yeganə

75

Sərxanlı Orxan

05-14.09.2010

Şahmat

-

II yer

Həsənova Yeganə

76

Quliyev İbrahim

20-25.09.2010

Boks

66 kq

III yer

Əsədov Fərahim

77

Hüseynov Əmrah

01-03.10.2010

Uşu-Sanda

42 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

78

İbrahimov Həsənağa

01-03.10.2010

Uşu-Sanda

25 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

79

Quliyev İbrahim

07-12.10.2010

Boks

63 kq

II yer

Əsədov Fərahim

80

Bahadurov Elvin

06-08.01.2011

Budo

51 kq

I yer

Əhmədov Rahib

81

Rzayev Hüseyn

06-08.01.2011

Budo

95 kq

I yer

Əhmədov Rahib

82

Əhmədov Rahib

06-08.01.2011

Budo

75 kq

I yer

Əhmədov Rahib

83

İsmaylov Ramin

06-08.01.2011

Budo

35 kq

II yer

Əhmədov Rahib

84

Abdullayev Həsən

06-08.01.2011

Budo

44 kq

II yer

Əhmədov Rahib

85

Allahverdiyev Cavid

03-05.02.2011

Budo

65 kq

I yer

Əhmədov Rahib

86

Əhmədov Əli

03-05.02.2011

Budo

68 kq

III yer

Əhmədov Rahib

87

Quliyev Mehman

03-05.02.2011

Budo

68 kq

III yer

Əhmədov Rahib

88

Məhərrəmli Ayxan

03-05.02.2011

Budo

48 kq

II yer

Əhmədov Rahib

89

Əhmədov Rahib

03-05.02.2011

Budo

70 kq

I yer

Əhmədov Rahib

90

İmanov Təbriz

03-05.02.2011

Budo

74 kq

I yer

Əhmədov Rahib

91

Əkbərov Tapdıq

27.03.2011

Taekvondo

(Pumse)

Ustad-lar

I yer

Əkbərov Tapdıq

92

Məmmədov Cahangir

27.03.2011

Taekvondo

(Pumse)

-

III yer

Əkbərov Tapdıq

93

İsmaylov Zöhrab

27.03.2011

Taekvondo

(Pumse)

-

III yer

Əkbərov Tapdıq

94

Səttərov Habil

27.03.2011

Taekvondo

(Pumse)

-

III yer

Əkbərov Tapdıq

95

Babayev Samir

08-09.04.2011

Juboksinq Citsu

70 kq

I yer

Əhmədov Rahib

96

Əliyev Əli

08-09.04.2011

Juboksinq Citsu

+75 kq

I yer

Əhmədov Rahib

97

Abdullayev Həsən

08-09.04.2011

Juboksinq Citsu

+45 kq

II yer

Əhmədov Rahib

98

Puri Elsevər

08-09.04.2011

Juboksinq Citsu

60 kq

I yer

Əhmədov Rahib

99

Məhərrəmli Ayxan

08-09.04.2011

Juboksinq Citsu

45 kq

II yer

Əhmədov Rahib

100

Əliyev Rəşad

08-09.04.2011

Juboksinq Citsu

71 kq

III yer

Əhmədov Rahib

101

Babayev Ramil

08-09.04.2011

Juboksinq Citsu

35 kq

III yer

Əhmədov Rahib

102

Hüseynov Təhmasib

13-15.05.2011

Juboksinq

91 kq

I yer

Əhmədov Rahib

103

Hüseynov Əmrah

13-15.05.2011

Juboksinq

45 kq

I yer

Əhmədov Rahib

104

İbrahimli Həsənağa

13-15.05.2011

Juboksinq

27 kq

III yer

Əhmədov Rahib

105

Şöhrətli Elşən

13-15.05.2011

Juboksinq

42 kq

III yer

Əhmədov Rahib

106

Hüseynov Təhmasib

20-22.05.2011

Uşu-Sanda

+90 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

107

Hüseynov Əmrah

20-22.05.2011

Uşu-Sanda

48 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

108

Quliyev Pərviz

05-10.09.2011

Boks

43 kq

I yer

Əsədov Fərahim

109

Məmmədov Eltun

05-10.09.2011

Boks

 

II yer

Əsədov Fərahim

110

Abbaslı Zeynal

05-10.09.2011

Boks

 

III yer

Əsədov Fərahim

111

Mustafayev Rüfət

02-04.12 2011

Taekvondo

41 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

112

Həsənli Rüfət

02-04.12 2011

Taekvondo

23 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

113

Məmmədzadə Bəxtiyar

02-04.12 2011

Taekvondo

21 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

114

Şirinzadə Şamil

02-04.12 2011

Taekvondo

33 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

115

Əkbərova Minayə

02-04.12 2011

Taekvondo

26 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

116

Əkbərov Əli

02-04.12 2011

Taekvondo

23 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

117

Fətəliyev Nurlan

02-04.12 2011

Taekvondo

45 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

118

Həsənov Cəsarət

02-04.12 2011

Taekvondo

27 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

119

Vəlizadə Rauf

02-04.12 2011

Taekvondo

33 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

120

Cəfərov İftixar

02-04.12 2011

Taekvondo

30 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

121

Səttarov Habil

15-18.12 2011

Taekvondo

58 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

122

Əliyev Şəbnəm

15-18.12 2011

Taekvondo

67 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

123

Əliyev Zeynal

15-18.12 2011

Taekvondo

51 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

124

Bağırov Kənan

21-23.01.2012

Budo

45 kq

II yer

Əhmədov Rahib

125

İsmayılov Ramin

21-23.01.2012

Budo

40 kq

II yer

Əhmədov Rahib

126

Məmmədov Əyyam

17-19.02.2012

Uşu-Sanda

85 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

127

Hüseynov Əmrah

17-19.02.2012

Uşu-Sanda

56 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

128

Rüstəmov Əyyub

17-19.02.2012

Uşu-Sanda

63 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

129

Əhmədov Rahib

19-21.02.2012

Budo

75 kq

I yer

Əhmədov Rahib

130

Puri Elsəvər

19-21.02.2012

Budo

60 kq

I yer

Əhmədov Rahib

131

Sadıqov Babək

19-21.02.2012

Budo

70 kq

I yer

Əhmədov Rahib

132

Əliyev Rəşad

19-21.02.2012

Budo

75 kq

II yer

Əhmədov Rahib

133

Mamedov Ceyhun

19-21.02.2012

Budo

70 kq

II yer

Əhmədov Rahib

134

Əliyev Orxan

19-21.02.2012

Budo

64 kq

III yer

Əhmədov Rahib

135

Bahadurov Elvin

19-21.02.2012

Budo

55 kq

III yer

Əhmədov Rahib

136

Cəfərov Əli

16-17.03.2012

Karate-do

84 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

137

Kərimli Məhəmmədəli

18-22.04.2012

Kikboksinq

 

III yer

İbrahimov Məhərrəm

138

Əliyev Sənan

18-22.04.2012

Kikboksinq

 

III yer

İbrahimov Məhərrəm

139

Fətəliyev Nurlan

02-03.06.2012

Taekvondo

49 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

140

Əkbərova Minayə

02-03.06.2012

Taekvondo

25 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

141

Həsənov Orxan

02-03.06.2012

Taekvondo

45 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

142

Həsənov Həsən

02-03.06.2012

Taekvondo

40 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

143

Hüseynli Anar

02-03.06.2012

Taekvondo

37 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

144

Şirinov Zaur

02-03.06.2012

Taekvondo

30 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

145

Quliyev Pərviz

19-23.06.2012

Boks

52 kq

I yer

Əsədov Fərahim

146

Məmmədov Eltun

19-23.06.2012

Boks

40 kq

II yer

Əsədov Fərahim

147

Abbaslı Zeynal

19-23.06.2012

Boks

50 kq

III yer

Əsədov Fərahim

148

Hüseynov Əmrah

13-15.07.2012

Qarışıq döyüş növləri

51 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

149

Rüstəmov Əyyub

13-15.07.2012

Qarışıq döyüş növləri

81 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

150

Hüseyzadə Şamil

13-15.07.2012

Qarışıq döyüş növləri

30 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

151

Abbasov Emin

13-15.07.2012

Qarışıq döyüş növləri

42 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

152

Səfərov Nahid

13-15.07.2012

Qarışıq döyüş növləri

42 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

153

Babayev Rəsul

13-15.07.2012

Qarışıq döyüş növləri

33 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

154

Tağıyev Samir

13-15.07.2012

Qarışıq döyüş növləri

27 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

155

Həsənzadə Məhəmməd

28.08-06.09

2012

Şahmat

 

III yer

Nəcəfov Pərviz

156

Məmmədov Əlyar

29-30.08.2012

Muay-Tay

33 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

157

Quliyev Pərviz

25-31.08.2012

Boks

50 kq

I yer

Əsədov Fərahim

158

Fətəliyev Nurlan

03-05.11. 2012

Taekvondo

55 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

159

Novruzov Pərviz 

03-05.11. 2012

Taekvondo

27 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

160

Həsənov Cəsarət

03-05.11. 2012

Taekvondo

30 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

161

Əkbərov Əli

03-05.11. 2012

Taekvondo

23 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

162

Talıblı Hüseyin

03-05.11. 2012

Taekvondo

55 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

163

Şirinzadə Şamil

03-05.11. 2012

Taekvondo

45 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

164

Vəlizadə Rauf

03-05.11. 2012

Taekvondo

37 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

165

Hüseyinli Anar

03-05.11. 2012

Taekvondo

37 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

166

Əkbərova Minayə

03-05.11. 2012

Taekvondo

27 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

167

Abbasov Elmir

07-09.12.2012

Uşu-Sanda

44 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

168

Tapdıqov Ömər

07-09.12.2012

Uşu-Sanda

44 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

169

Əsədov Sadiq

07-09.12.2012

Uşu-Sanda

44 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

170

Qənbərov Toğrul

21-22.12.2012

Karate-do (kata)

-

I yer

Qənbərov Eldəniz

171

Zeynalov Füzuli

21-22.12.2012

Karate-do (kata)

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

172

Məmmədov Adəm

21-22.12.2012

Karate-do (kata)

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

173

Allahverdiyev Lazım

21-22.12.2012

Karate-do (kata)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

174

Bünyadov Nəcməddin

21-22.12.2012

Karate-do (kata)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

175

Hacıyev İbad

21-22.12.2012

Karate-do (kata)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

176

Məmmədov Fazil

21-22.12.2012

Karate-do (kata)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

177

Xudiyev Cavid

21-22.12.2012

Karate-do (kata)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

178

Şirinzadə Şamil

20-23.12.2012

Taekvondo

45 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

179

Puri Elsevər

01-03.12.2013

Budo

60 kq

I yer

Əhmədov Rahib

180

Əliyev Orxan

01-03.12.2013

Budo

65 kq

I yer

Əhmədov Rahib

181

Vəliyev Natiq

01-03.12.2013

Budo

35 kq

I yer

Əhmədov Rahib

182

Vəliyev Murad

01-03.12.2013

Budo

25 kq

I yer

Əhmədov Rahib

183

Həsənov Qardaşxan

01-03.12.2013

Budo

20 kq

I yer

Əhmədov Rahib

184

Vəliyev Murad

01-03.12.2013

Budo

30 kq

I yer

Əhmədov Rahib

185

Gülmaliyev Cahin

01-03.12.2013

Budo

25 kq

II yer

Əhmədov Rahib

186

İsmayılov Ramin

01-03.12.2013

Budo

40 kq

II yer

Əhmədov Rahib

187

Mehdiyev Şahid

01-03.12.2013

Budo

60 kq

III yer

Əhmədov Rahib

188

Quliyev Pərviz

04-10.02.2013

Boks

54 kq

II yer

Əsədov Fərahim

189

Quliyeva Nərgiz

16-17.02.2013

Karate (VKC)

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

190

Atakişiyev Xəyal

16-17.02.2013

Karate (VKC)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

191

Quluzadə Nicat

16-17.02.2013

Karate (VKC)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

192

Yusifov Nofəl

16-17.02.2013

Karate (VKC)

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

193

Süleymanov Sərxan

21-23.02.2013

Muay-Tay

75 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

194

Rüstəmov Əyyub

21-23.02.2013

Muay-Tay

81 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

195

Rəhimov Rəvan

21-23.02.2013

Muay-Tay

81 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

196

Cəfərov Əli

08-09.03.2013

Karate-do

+84 kq

II yer

Qənbərov Eldəniz

197

Bünyadov Nəcməddin

08-09.03.2013

Karate-do

70 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

198

Əliyev Orxan

22-24.03.2013

Budo

70 kq

I yer

Əhmədov Rahib

199

Mehdiyev Şahid

22-24.03.2013

Budo

70 kq

II yer

Əhmədov Rahib

200

Əhmədov Rahib

22-24.03.2013

Budo

80 kq

I yer

Əhmədov Rahib

201

Əliyev Rəşad

22-24.03.2013

Budo

80 kq

I yer

Əhmədov Rahib

202

Süleymanov Sərxan

29-31.03.2013

Uşu-Sanda

75 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

203

Rüstəmov Əyyub

29-31.03.2013

Uşu-Sanda

85 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

204

Süleymanov Sərxan

17-19.05.2013

Qarışıq döyüş növləri

78 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

205

Abbasov Rəhbər

17-19.05.2013

Qarışıq döyüş növləri

28 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

206

Rüstəmov Əyyub

17-19.05.2013

Qarışıq döyüş növləri

78 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

207

Babyev Rəsul

17-19.05.2013

Qarışıq döyüş növləri

32 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

208

Dostuyev Sadiq

17-19.05.2013

Qarışıq döyüş növləri

42 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

209

Rüstəmov Əyyub

13-16.06.2013

Kikboksinq

78 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

210

Süleymanov Sərxan

13-16.06.2013

Kikboksinq

75 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

211

Rəhimov Rəvan

13-16.06.2013

Kikboksinq

81 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

212

Babayev Rəsul

02-04.08.2013

Muay-Tay

 

III yer

İbrahimov Məhərrəm

213

Hüseynov Şamil

02-04.08.2013

Muay-Tay

 

III yer

İbrahimov Məhərrəm

214

Əliyev Fəxri

02-04.08.2013

Muay-Tay

 

III yer

İbrahimov Məhərrəm

215

Abbasov Rəhbər

02-04.08.2013

Muay-Tay

 

III yer

İbrahimov Məhərrəm

216

Nəcəfov Hüseyn

02-04.08.2013

Muay-Tay

 

II yer

İbrahimov Məhərrəm

217

Abbasov Rəhbər

09-10.11.2013

Uşu-Sanda

33 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

218

Kərimli Məmmədəli

09-10.11.2013

Uşu-Sanda

+65 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

219

Hüseynov Şamil

09-10.11.2013

Uşu-Sanda

33 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

220

Əkbərova Minayə

26-29.11. 2013

Taekvondo

29 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

221

Hüseynli Anar

26-29.11. 2013

Taekvondo

41 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

222

Həsənov Həsən

26-29.11. 2013

Taekvondo

45 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

223

Fətəliyev Nurlan

26-29.11. 2013

Taekvondo

55 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

224

Puri Elsəvər

22.12.2013

Soyakan

60 kq

I yer

İbrahimov Məhərrəm

225

Puri Mehti

22.12.2013

Soyakan

30 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

226

Quliyev İbrahim

08-13.01.2014

Boks

81 kq

I yer

Əsədov Fərahim

227

Allahverdiyev Ruslan

17-19.01.2014

Budo

60 kq

I yer

Əhmədov Rahib

228

Cəfərov Fuad

17-19.01.2014

Budo

20 kq

I yer

Əhmədov Rahib

229

Həsənov Qardaşxan

17-19.01.2014

Budo

23 kq

I yer

Əhmədov Rahib

230

Bayramov Çingiz

17-19.01.2014

Budo

30 kq

I yer

Əhmədov Rahib

231

Quliyev Amin

17-19.01.2014

Budo

30 kq

I yer

Əhmədov Rahib

232

Mamedov Ceyhun

24-26.01.2014

Uşu-Sanda

70 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

233

Rəhimov Rəvan

24-26.01.2014

Uşu-Sanda

80 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

234

Rüstəmov Əyyub

24-26.01.2014

Uşu-Sanda

78 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

235

Quliyev Mehman

07-09.02.2014

Budo

75 kq

I yer

Əhmədov Rahib

236

Musayev Niyaməddin

07-09.02.2014

Budo

70 kq

I yer

Əhmədov Rahib

237

Mehdiyev Şahid

07-09.02.2014

Budo

70 kq

I yer

Əhmədov Rahib

238

Əhmədov Rahib

07-09.02.2014

Budo

80 kq

I yer

Əhmədov Rahib

239

Əliyev Səxavət

07-09.02.2014

Budo

95 kq

I yer

Əhmədov Rahib

240

Məmmədov Adəm

08-09.02.2014

Karate-do

-

I yer

Qənbərov Eldəniz

241

Bünyadov Nəciməddin

08-09.02.2014

Karate-do

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

242

Hüseyxanov Sərvan

08-09.02.2014

Karate-do

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

243

Cəfərov Vüsal                         

08-09.02.2014

Karate-do

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

244

Quluzadə Nicat                      

08-09.02.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

245

Quliyev Pərviz

17-20.02.2014

Boks

63 kq

I yer

Əsədov Fərahim

246

Əkbərov Əli

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

III yer

Əkbərov Tapdıq

247

Şirinzadə Şamil                 

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

II yer

Əkbərov Tapdıq

248

Musafayev Rüfət

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

II yer

Əkbərov Tapdıq

249

Cəfərov İftixar

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

II yer

Əkbərov Tapdıq

250

Həsənli Rüfət                        

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

II yer

Əkbərov Tapdıq

251

Novruzov Pərviz

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

II yer

Əkbərov Tapdıq

252

Həsənov Cəsarət

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

II yer

Əkbərov Tapdıq

253

Əkbərova Minayə

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

III yer

Əkbərov Tapdıq

254

Məmmədzadə

Bəxtiyar

14-15.03.2014

Taekvondo

(Pumse)

-

III yer

Əkbərov Tapdıq

255

Rüstəmov Əyyub

30.03.2013

Muay-Tay

81 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

256

Qənbərov Toğrul

11.05.2014

Karate-do

-

I yer

Qənbərov Eldəniz

257

Yusifov Rəşid                           

11.05.2014

Karate-do

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

258

Xudaverdiyev Tural                  

11.05.2014

Karate-do

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

259

Məmmədbəyli Adəm                

11.05.2014

Karate-do

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

260

Abbasov Raul                         

11.05.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

261

Məmmədov Fazil                    

11.05.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

262

Məmmədov Adəm                  

11.05.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

263

Cəfərov Vüsal                         

11.05.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

264

Hüseyinxanov Sadiq              

11.05.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

265

Əsgərov Kamil                        

22-24.06.2014

Uşu-Sanda

 56 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

266

Hüseynov Şamil                     

22-24.06.2014

Uşu-Sanda

36 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

267

İbrahimov Həsənağa              

22-24.06.2014

Uşu-Sanda

36 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

268

Fərzəliyev Museyib                

22-24.06.2014

Uşu-Sanda

24 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

269

Məmmədov Fazil

19-20.07.2014

Karate-do

-

I yer

Qənbərov Eldəniz

270

Şahbəndiyev Şamil                 

19-20.07.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

271

Cəfərov Vüsal                         

19-20.07.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

272

Quliyeva Nərgiz                       

19-20.07.2014

Karate-do

-

I yer

Qənbərov Eldəniz

273

Zeynalov Fizuli                        

19-20.07.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

274

Allahverdiyev Lazım                

19-20.07.2014

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

275

Əskərov kamil

24-26.07.2014

Muay-tay, Tayboks

57 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

276

İbrahimov Həsənağa               

24-26.07.2014

Muay-tay, Tayboks

40 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

277

Bəşirov Səlim

23.11.2014

Juboksinq

55 kq

I yer

Əhmədov Rahib

278

Həsənli İqbal

23.11.2014

Juboksinq

50 kq

I yer

Əhmədov Rahib

279

Bəşirov Tahir

23.11.2014

Juboksinq

25 kq

II yer

Əhmədov Rahib

280

Həsənov Mahmud

23.11.2014

Juboksinq

40 kq

II yer

Əhmədov Rahib

281

Hüseynov Orxan

23.11.2014

Juboksinq

45 kq

II yer

Əhmədov Rahib

282

Həsənov İlham İntiqam

23.11.2014

Juboksinq

40 kq

III yer

Əhmədov Rahib

283

Bəşirov Vüsal

23.11.2014

Juboksinq

45 kq

III yer

Əhmədov Rahib

284

Xəlilov Sənan

19-22.02.2015

Muay-tay

48 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

285

Bəşirov Vüsal

28.02-01.03

2015

Kempo

45 kq

I yer

Əhmədov Rahib

286

Mehdizadə Samir

28.02-01.03

2015

Kempo

70 kq

II yer

Əhmədov Rahib

287

Bəşirov Vüsal

28.02-01.03

2015

Kempo

55 kq

II yer

Əhmədov Rahib

288

Həsənov Famil

28.02-01.03

2015

Kempo

55 kq

II yer

Əhmədov Rahib

289

Musayev Əsgər

28.02-01.03

2015

Kempo

30 kq

II yer

Əhmədov Rahib

290

İbrahimov Fərid

28.02-01.03

2015

Kempo

30 kq

II yer

Əhmədov Rahib

291

Həsənov Mahmud

28.02-01.03

2015

Kempo

45 kq

II yer

Əhmədov Rahib

292

Musayev Elşad

28.02-01.03

2015

Kempo

45 kq

II yer

Əhmədov Rahib

293

Cəfərov Fuad

28.02-01.03

2015

Kempo

35 kq

II yer

Əhmədov Rahib

294

Fətullayev Rəsul

28.02-01.03

2015

Kempo

35 kq

II yer

Əhmədov Rahib

295

Əkbərova Minayə

01-03.05.2015

Taekvondo

33 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

296

Quliyev Seymur

01-03.05.2015

Taekvondo

65 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

297

Hüseynli Anar

01-03.05.2015

Taekvondo

49 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

298

İbrahimli Həsənağa

28-29.08.2015

Uşu-Sanda

-

I yer

İbrahimov Məhərrəm

299

Niyazov Ceyhun 

22.11. 2015

Çoxmübarizəli  İdman  Döyüş  Növləri

80 kq 

I yer

Əhmədov Rahib

300

Həsənov İqbal 

22.11. 2015

Çoxmübarizəli  İdman  Döyüş  Növləri

55 kq

III yer

Əhmədov Rahib

301

Yusifov  Səid

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

302

Hüseyinli  Bayram

28-29.11.2015

Karate-do

-

II yer

Qənbərov Eldəniz

303

Qənbərov  Toğrul

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

304

Allahverdiyev  Əli

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

305

Hacıyev  İbad

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

306

Bünyadov Amil 

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

307

Quluzadə  Nicat 

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

308

Qasımov Şəmistan 

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

309

Cəfərov  Vüsal

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

310

Əliyev  Röyal

28-29.11.2015

Karate-do

-

III yer

Qənbərov Eldəniz

311

Bünyadov Nəcməddin

04-05.12.2015

Karate-do

-84 kq

I yer

Qənbərov Eldəniz

312

Quluyev  Nərgiz 

04-05.12.2015

Karate-do

-53 kq

I yer

Qənbərov Eldəniz

313

Cəfərov  Əli

04-05.12.2015

Karate-do

+84 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

314

Sadıqova  Mehriban 

04-05.12.2015

Karate-do

-61 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

315

Quluyeva  Məleykə 

22-24.12.2015

Taekvondo

55 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

316

Fətəliyev  Nurlan

22-24.12.2015

Taekvondo

-59 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

317

Əkbərov  Minayə

22-24.12.2015

Taekvondo

-42 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

318

Bayramov  Əli

22-24.12.2015

Taekvondo

+78 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

319

Puri  Elsəvər 

09-10.01.2016

Çoxmübarizəli  İdman  Döyüş  Növləri

60 kq 

I yer

Əhmədov Rahib

320

İbrahimov  İbrahim

09-10.01.2016

Çoxmübarizəli  İdman  Döyüş  Növləri

78 kq 

II yer

Əhmədov Rahib

321

Samral  Mamedov 

09-10.01.2016

Çoxmübarizəli  İdman  Döyüş  Növləri

33 kq 

II yer

Əhmədov Rahib

322

Elton  Hüseyinov

09-10.01.2016

Çoxmübarizəli  İdman  Döyüş  Növləri

30 kq 

I yer

Əhmədov Rahib

323

İskəndərov  Elmir 

09-10.01.2016

Çoxmübarizəli  İdman  Döyüş  Növləri

30 kq 

II yer

Əhmədov Rahib

324

Hikimət  Həsənov

09-10.01.2016

Çoxmübarizəli  İdman  Döyüş  Növləri

45 kq 

I yer

Əhmədov Rahib

325

Bəşiriov  Vüsal 

15-17.02.2016

Kikboksinq

42 kq

I yer

Quliyev Mehman

326

Abbasov  Rəhbər 

15-17.02.2016

Kikboksinq

45 kq

I yer

Quliyev Mehman

327

Hüseyinov  Şamil

15-17.02.2016

Kikboksinq

42 kq

II yer

Quliyev Mehman

328

Əlişov  Əlirza  Cavid 

15-17.02.2016

Kikboksinq

33 kq

III yer

Quliyev Mehman

329

Mustafayev  Əsgər 

15-17.02.2016

Kikboksinq

31 kq

II yer

Quliyev Mehman

330

Həsənov  Qardaşxan 

15-17.02.2016

Kikboksinq

30 kq

III yer

Quliyev Mehman

331

Paşazadə  İlkin 

15-17.02.2016

Kikboksinq

63 kq

III yer

Quliyev Mehman

332

İsmayılov  Kamil 

15-17.02.2016

Kikboksinq

30 kq

III yer

Quliyev Mehman

333

Quliyev Amin

15-17.02.2016

Kikboksinq

36 kq

I yer

Quliyev Mehman

334

Quliyev  Sadiq

15-17.02.2016

Kikboksinq

100 kq

II yer

Quliyev Mehman

335

Hacıyev  Kənan 

15-17.02.2016

Kikboksinq

31 kq

III yer

Quliyev Mehman

336

Ağayev  Famil

15-17.02.2016

Kikboksinq

45 kq

III yer

Quliyev Mehman

337

Mamedov Vüqar 

15-17.02.2016

Kikboksinq

37 kq

I yer

Quliyev Mehman

338

Əliyev  Rəşad

02-04.04.2016

Kempo

90 kq

I yer

Əhmədov Rahib

339

Mehdiyev  Şahid 

02-04.04.2016

Kempo

76 kq

III yer

Əhmədov Rahib

340

Budaqov  Kamal 

02-04.04.2016

Kempo

20 kq

I yer

Əhmədov Rahib

341

Eminov  Emin

02-04.04.2016

Kempo

40 kq

III yer

Əhmədov Rahib

342

Muradov  Ağarıza 

02-04.04.2016

Kempo

45 kq

III yer

Əhmədov Rahib

343

Cəfərov  Şəmil 

02-04.04.2016

Kempo

35 kq

II yer

Əhmədov Rahib

344

Bəylərzadə  Uğur 

02-04.04.2016

Kempo

60 kq

II yer

Əhmədov Rahib

345

Qasımov  Rəvan 

02-04.04.2016

Kempo

30 kq

I yer

Əhmədov Rahib

346

Cəfərov  Röyal 

02-04.04.2016

Kempo

40 kq

II yer

Əhmədov Rahib

347

Allahverdiyev Cavid

02-04.04.2016

Kempo

60 kq

I yer

Əhmədov Rahib

348

Əsədov  Məzahir

02-04.04.2016

Kempo

45 kq

II yer

Əhmədov Rahib

349

Quliyev  Amin 

02-04.04.2016

Kempo

35 kq

I yer

Əhmədov Rahib

350

Qasımov Rəvan 

02-04.04.2016

Kempo

20 kq

I yer

Əhmədov Rahib

351

Fətəliyev  Maarif 

02-04.04.2016

Kempo

40 kq

II yer

Əhmədov Rahib

352

Məmmədov  Əziz 

02-04.04.2016

Kempo

75 kq

III yer

Əhmədov Rahib

353

Mirzəliyev  Kamal

02-04.04.2016

Kempo

35 kq

III yer

Əhmədov Rahib

354

Mamedov Səmral 

13.04.2016

Alpaqut

35 kq

I yer

Puri Elsəvər

355

Əliyev  Hüseyin 

13.04.2016

Alpaqut

60 kq

I yer

Puri Elsəvər

356

İsgəndərov   Emil 

13.04.2016

Alpaqut

30 kq

I yer

Puri Elsəvər

357

Məmmədov  Elxan

13.04.2016

Alpaqut

40 kq

I yer

Puri Elsəvər

358

Soltanov  Həsənxan 

13.04.2016

Alpaqut

25 kq

I yer

Puri Elsəvər

359

Məmmədov  Amil

13.04.2016

Alpaqut

65 kq

II yer

Puri Elsəvər

360

Qəhrəmanov Savalan

13.04.2016

Alpaqut

65 kq

I yer

Puri Elsəvər

361

Hüseynov Eltun

13.04.2016

Alpaqut

30 kq

III yer

Puri Elsəvər

362

Cəfərov Şəmil 

10.04.2016

Juboksinq

31 kq

I yer

Əhmədov Rahib

363

İsmayılov  Məğrur 

10.04.2016

Juboksinq

38 kq

II yer

Əhmədov Rahib

364

Mehdiyev  Şahin 

10.04.2016

Juboksinq

75 kq

I yer

Əhmədov Rahib

365

Abdullayev Qurban 

10.04.2016

Juboksinq

35 kq

II yer

Əhmədov Rahib

366

Səmədov  Şamil 

11-12.06.2016

Muay-Tay

36 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

367

Əliyev  Əliaslan

11-12.06.2016

Muay-Tay

36 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

368

Hüseyinov  Əmrah

11-12.06.2016

Muay-Tay

51 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

369

İbrahimov Həsənağa

04-06.11.2016

Uşu-Sanda

48 kq

II yer

İbrahimov Məhərrəm

370

Səfərov Nahid

04-06.11.2016

Uşu-Sanda

65 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

371

Puri Elsəvər

04-06.11.2016

Uşu-Sanda

56 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

372

Fətəliyev Marif

20-21.08.2016

Uşu-Sanda

40 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

373

Vəliyev Murad

20-21.08.2016

Uşu-Sanda

40 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

374

Bünyadov Kamal

20-21.08.2016

Uşu-Sanda

21 kq

III yer

İbrahimov Məhərrəm

375

Cəfərov Əli

25-27.11.2016

Karate-do

+84 kq

I yer

Qənbərov Eldəniz

376

Quliyev Seymur

17-21.01.2017

Taekvondo

73 kq

II yer

Əkbərov Tapdıq

377

Əkbərova Minayə

17-21.01.2017

Taekvondo

41 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

378

Abbasov Ruslan

17-21.01.2017

Taekvondo

68 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

379

Puri  Elsəvər 

11.03.2017

Alpaqut

55 kq

I yer

Puri Elsəvər

380

Mirzəliyev  Hafiz

11.03.2017

Alpaqut

20 kq

II yer

Puri Elsəvər

381

Rüstəmov  Məhəmmədəli

11.03.2017

Alpaqut

35 kq

III yer

Puri Elsəvər

382

Puri  Şəhriyar

11.03.2017

Alpaqut

50 kq

III yer

Puri Elsəvər

383

Mirzəliyeva  Aysel 

11.03.2017

Alpaqut

35 kq

III yer

Puri Elsəvər

384

Məmmədov Sübhan

23-26.03.2017

Kikboksinq

24 kq

I yer

Quliyev Mehman

385

Əliyev Fuad

23-26.03.2017

Kikboksinq

42 kq

I yer

Quliyev Mehman

386

Əmirli Hikmət

23-26.03.2017

Kikboksinq

33 kq

I yer

Quliyev Mehman

387

Həsənov Qardaşxan

23-26.03.2017

Kikboksinq

30 kq

II yer

Quliyev Mehman

388

Cəfərov Fuad

23-26.03.2017

Kikboksinq

30 kq

II yer

Quliyev Mehman

389

Həziyev Elvin

02-08.06.2017

Boks

72 kq

II yer

Əsədov Fərahim

390

Məmmədov Sübhan

16-18.02.2018

Kikboksinq

26 kq

I yer

Quliyev Mehman

391

Əliyev Fuad

16-18.02.2018

Kikboksinq

47 kq

II yer

Quliyev Mehman

392

Axundov Ülvi

16-18.02.2018

Kikboksinq

28 kq

II yer

Quliyev Mehman

393

Quliyev Amin

16-18.02.2018

Kikboksinq

42 kq

III yer

Quliyev Mehman

394

Abbaszadə Amin

16-18.02.2018

Kikboksinq

34 kq

III yer

Quliyev Mehman

395

Həsənov Qardaşxan

16-18.02.2018

Kikboksinq

39 kq

III yer

Quliyev Mehman

396

İsmayılova Aysun

16-18.02.2018

Kikboksinq

28 kq

III yer

Quliyev Mehman

397

Ələkbərova Gövhər

16-18.02.2018

Kikboksinq

60 kq

II yer

Quliyev Mehman

398

Əkbərova Minayə

23-25.02.2018

Taekvondo

44 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

399

Məmişov Əlzamin

23-25.02.2018

Taekvondo

48 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

400

Salamov Rauf

10.03.2018

Alpaqut

80 kq

I yer

Puri Elsəvər

401

Qarayev Babək

10.03.2018

Alpaqut

65 kq

I yer

Puri Elsəvər

402

Məmmədli Nadir

10.03.2018

Alpaqut

55 kq

I yer

Puri Elsəvər

403

Məmmədli Qadir

10.03.2018

Alpaqut

40 kq

II yer

Puri Elsəvər

404

Mirzəyeva Aysel

10.03.2018

Alpaqut

50 kq

I yer

Puri Elsəvər

405

Məmmədov Murad

10.03.2018

Alpaqut

35 kq

III yer

Puri Elsəvər

406

Mirzəyev Nihad

10.03.2018

Alpaqut

30 kq

III yer

Puri Elsəvər

407

Quliyev Emin

10.03.2018

Alpaqut

30 kq

II yer

Puri Elsəvər

408

Salmanov Aqil

10.03.2018

Alpaqut

30 kq

I yer

Puri Elsəvər

409

Mirzəzadə Arif

10.03.2018

Alpaqut

25 kq

II yer

Puri Elsəvər

410

Əlizadə Əlaslan

06-08.03.2018

Uşu-Sanda

40 kq

III yer

Allahverdiyev Cavid

411

Salmanov Elgün

06-08.03.2018

Uşu-Sanda

36 kq

III yer

Allahverdiyev Cavid

412

Əliyev Əhməd

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

60 kq

I yer

Niyazov Ceyhun

413

Mehdiyev İsmayıl

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

70 kq

I yer

Niyazov Ceyhun

414

Quliyev Səbuhi

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

55 kq

III yer

Niyazov Ceyhun

415

Axundzadə Ülvi

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

30 kq

III yer

Niyazov Ceyhun

416

Əliyev Malik

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

30 kq

I yer

Niyazov Ceyhun

417

Mirzəyev Kamal

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

40 kq

III yer

Niyazov Ceyhun

418

Əliyev Eltun

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

34 kq

II yer

Niyazov Ceyhun

419

Məmmədov Tural

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

34 kq

I yer

Niyazov Ceyhun

420

Məmmədov Muxtar

07-08.04.2018

Juboksinq citsu

24 kq

II yer

Niyazov Ceyhun

421

Quliyeva Nərgiz

23-25.11.2018

Karate-do

-61 kq

I yer

Qənbərov Eldəniz

422

Bünyadov Nəcməddin

23-25.11.2018

Karate-do

-75 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

423

Bünyadzadə Amil

23-25.11.2018

Karate-do

-76 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

424

Cəfərov Əli

23-25.11.2018

Karate-do

+84 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

425

Allahverdiyev Lazım

23-25.11.2018

Karate-do

-61 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

426

Alıyev Elmir

25.11.2018

Kyoksinkay-kan Karate

41 kq

III yer

Alıyev İntizam

427

Abbasov Turan

25.11.2018

Kyoksinkay-kan Karate

38 kq

III yer

Alıyev İntizam

428

Quliyev Nəcəfqulu

25.11.2018

Kyoksinkay-kan Karate

32 kq

III yer

Alıyev İntizam

429

Gülalıyev Zöhrab

25.11.2018

Kyoksinkay-kan Karate

27 kq

III yer

Alıyev İntizam

430

Alıyev Firudun

25.11.2018

Kyoksinkay-kan Karate

29 kq

III yer

Alıyev İntizam

431

Əkbərova Minayə

27-28.12.2018

Taekvondo

46 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

432

Abdullayev Mürsəl

15-17.02.2019

Kikboksinq

51 kq

I yer

Quliyev Mehman

433

Həsənov Qardaşxan

15-17.02.2019

Kikboksinq

42 kq

IIII yer

Quliyev Mehman

434

Novruzov Bayram

25.02.2019

Cüdo

66 kq

I yer

Novruzov Bayram

435

Həziyev Elvin

03.03.2019

Boks

80 kq

III yer

Əsədov Fərahim

436

Quluzadə Əbülfət

09-10.03.2019

Free Fighting

22 kq

III yer

Allahverdiyev Cavid

437

Quliyev Əmrah

09-10.03.2019

Free Fighting

42 kq

I yer

Allahverdiyev Cavid

438

Cəfərov Şəmil

09-10.03.2019

Free Fighting

52 kq

II yer

Allahverdiyev Cavid

439

Azadov Elçin

09-10.03.2019

Free Fighting

90 kq

I yer

Allahverdiyev Cavid

440

Hüseyinzadə Mehdi

09-10.03.2019

Free Fighting

74 kq

I yer

Allahverdiyev Cavid

441

Sadıqov Orxan 

09-10.03.2019

Free Fighting

70 kq

I yer

Allahverdiyev Cavid

442

Quliyev Arif

09-10.03.2019

Free Fighting

62 kq

I yer

Allahverdiyev Cavid

443

Salmanov Aqil

10.03.2019

Alpaqut

24 kq

I yer

Puri Elsəvər

444

Mirzəyev Hafiz 

10.03.2019

Alpaqut

25 kq

I yer

Puri Elsəvər

445

Məmmədov Murad

10.03.2019

Alpaqut

35 kq

III yer

Puri Elsəvər

446

Mirzəyev Nihad

10.03.2019

Alpaqut

30 kq

I yer

Puri Elsəvər

447

Quliyev Nihad

10.03.2019

Alpaqut

50 kq

I yer

Puri Elsəvər

448

Puri Şəhriyar

10.03.2019

Alpaqut

60 kq

I yer

Puri Elsəvər

449

Puri Elsəvər

10.03.2019

Alpaqut

55 kq

I yer

Puri Elsəvər

450

Salamov Rauf

10.03.2019

Alpaqut

 

75 kq

I yer

Puri Elsəvər

451

Əsgərov Əkbər

10.03.2019

Alpaqut Çaymaz versiyası

60 kq

II yer

Puri Elsəvər

452

Əsgərov Əkbər

10.03.2019

Alpaqut Aypara versiyası

60 kq

I yer

Puri Elsəvər

453

Əsgərov Əkbər

10.03.2019

Alpaqut Batur versiyası

60 kq

III yer

Puri Elsəvər

454

Xəlilov Xaliq

27-29.04.2019

Kikboksinq

39 kq

III yer

Quliyev Mehman

455

Alızadə Tapdıq

27-29.04.2019

Kikboksinq

69 kq

III yer

Quliyev Mehman

456

Əsgərov Əkbər 

25.05.2019

Aşihara karate

65 kq

I yer

Əsgərov Əkbər 

457

Qasımzadə Pünhan

25.05.2019

Aşihara karate

-60 kq

III yer

Əsgərov Əkbər 

458

Həsənli Şükran

25.05.2019

Aşihara karate

-40 kq

III yer

Əsgərov Əkbər 

459

Quliyev Davud

14.11.2019

Cüdo (paralimpiya

90 kq

III yer

Novruzov Bayram

460

Mirzəliyev Kamal

22-24.11.2019

Karate-do

-55 kq

III yer

Qənbərov Eldəniz

461

Əkbərova Minayə

24-28.12.2019

Taekvondo

46 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

462

Mirzəyev Orxan

24-28.12.2019

Taekvondo

49 kq

I yer

Abdullayev Cəlil

463

İbrahimov Rəhman

24-28.12.2019

Taekvondo

57 kq

I yer

Sətdarov Habil

464

Sərimov Vasif

24-28.12.2019

Taekvondo

37 kq

I yer

İsmayılov Zöhrab

465

İsmayılov Oruc

24-28.12.2019

Taekvondo

65 kq

II yer

Abdullayev Cəlil

466

Allahverdiyev İsmayıl

24-28.12.2019

Taekvondo

+65 kq

II yer

Qəribov Hafis

467

Əkbərov Əli

24-28.12.2019

Taekvondo

59 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

468

Orucov Sənan

24-28.12.2019

Taekvondo

63 kq

III yer

İsmayılov Zöhrab

469

Xudiyev Pərviz

08.02.2020

Boks

64 kq

III yer

Əsədov Fərahim

470

Həziyev Elvin

08.02.2020

Boks

91 kq

III yer

Əsədov Fərahim

471

Səlimov Vasif

16-18.06.2021

Taekvondo

45 kq

I yer

İsmayılov Zöhrab

472

İbrahimova Bahar

16-18.06.2021

Taekvondo

55 kq

II yer

Əliyev Əli

473

Mirzəyev Akşin

16-18.06.2021

Taekvondo

61 kq

II yer

Abdullayev Cəlil

474

Quliyev Rəsul

16-18.06.2021

Taekvondo

65 kq

III yer

Abdullayev Cəlil

475

Tanrıverdiyev Eltun

16-18.06.2021

Taekvondo

33 kq

III yer

İsmayılov Zöhrab

476

Abbaszadə Firəngül

16-18.06.2021

Taekvondo

33 kq

III yer

Əliyev Əli

477

Puri Elsəvər

19-20.06.2021

Alpaqut

55 kq

I yer

Puri Elsəvər

478

Orucov Sənan

06-07.08.2021

Taekvondo

68 kq

I yer

İsmayılov Zöhrab

479

Lətifov Fərhad

06-07.08.2021

Taekvondo

55 kq

II yer

Abdullayev Cəlil

480

Mirəliyev Əli

06-07.08.2021

Taekvondo

48 kq

III yer

İsmayılov Zöhrab

481

Həsənov Elçin

06-07.08.2021

Taekvondo

45 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

482

Məmmədəliyeva Şəbnəm

06-07.08.2021

Taekvondo

42 kq

III yer

Əkbərov Tapdıq

483

Abbaszadə Firəngül

29.11 -05.12.2021

Taekvondo

37 kq

I yer

Əliyev Əli

484

Səlimov Vasif

29.11 -05.12.2021

Taekvondo

49 kq

I yer

İsmayılov Zöhrab

485

Behbudzadə Səfər

29.11 -05.12.2021

Taekvondo

33 kq

II yer

Abdullayev Cəlil

486

Əliyev Kənan

29.11 -05.12. 2021

Taekvondo

37 kq

II yer

Abdullayev Cəlil

487

Quliyev Riad

29.11 -05.12. 2021

Taekvondo

41 kq

II yer

İsmayılov Zöhrab

488

Əmirov Elcan

29.11 -05.12.2021

Taekvondo

65 kq

II yer

Abdullayev Cəlil

489

Əliyev Novruz

29.11 -05.12. 2021

Taekvondo

33 kq

III yer

Abdullayev Cəlil

490

Bağırov Qaraş

29.11 -05.12. 2021

Taekvondo

48 kq

III yer

İsmayılov Zöhrab

491

Cəfərov Əli

09.01.2022

Karate-do

+84 kq

I yer

Qənbərov Eldəniz

492

Mamedov Sübhan

07-13.03.2022

Boks

46 kq

II yer

Həsənov Elgün

493

Hüseynov Mahmud

20-22.05.2022

Kikboksinq

54 kq

I yer

Quliyev Mehman

494

Mamedov Vüqar

20-22.05.2022

Kikboksinq

60 kq

II yer

Quliyev Mehman

495

Mamedov Sübhan

20-22.05.2022

Kikboksinq

51 kq

III yer

Quliyev Mehman

496

Heydərov Vüsal

15-22.06.2022

Boks

44 kq

II yer

Əsədov Fərahim

497

Quliyev Coşqun

15.22.06.2022

Boks

63 kq

II yer

Əsədov Fərahim

498

Mamedov  Sübhan

19.06-03.07. 2022

Kikboksinq

45 kq

I yer

Quliyev Mehman

499

Mamedov  Vüqar

19.06-03.07. 2022

Kikboksinq

60 kq

I yer

Quliyev Mehman

500

Əlizadə Tapdıq

19.06-03.07. 2022

Kikboksinq

75 kq

II yer

Quliyev Mehman

501

Həsənov Rəşad

19.06-03.07. 2022

Kikboksinq

57 kq

III yer

Quliyev Mehman

502

Puri Elsəvər

05-06.10.2022

Alpaqut

55 kq

I yer

Puri Elsəvər

503

Mamedov Sübhan

15-22.12. 2022

Boks

51 kq

I yer

Həsənov Elgün

504

Hüseynov Mahmud

15-22.12. 2022

Boks

57 kq

I yer

Həsənov Elgün

505

Əkbərova Minayə

20-24.12. 2022

Taekvondo

-46 kq

I yer

Əkbərov Tapdıq

506

İbrahimova Bahar

20-24.12. 2022

Taekvondo

-68 kq

I yer

Əliyev Əli

507

Abbaszadə Firəngül

20-24.12. 2022

Taekvondo

-42 kq

I yer

Əliyev Əli

503

Əliyev Novruz

20-24.12. 2022

Taekvondo

-41 kq

I yer

Abdullayev Cəlil

509

Səlimov Vasif

20-24.12. 2022

Taekvondo

-55 kq

I yer

İsmayılov Zöhrab

510

Abdullayev Vaqif

20-24.12. 2022

Taekvondo

-45 kq

II yer

Abdullayev Cəlil

511

Behbudzadə Səfər

20-24.12. 2022

Taekvondo

-33 kq

III yer

Abdullayev Cəlil

512

Həsənov Tapdıq

20-24.12. 2022

Taekvondo

-41 kq

III yer

Abdullayev Cəlil

513

Həsənov Çingiz

20-24.12. 2022

Taekvondo

-45 kq

III yer

İsmayılov Zöhrab

514

Quliyev Riyad

20-24.12. 2022

Taekvondo

-45 kq

III yer

İsmayılov Zöhrab

515

Abbasov Elvin

20-24.12. 2022

Taekvondo

+65

III yer

İsmayılov Zöhrab

 

 

Keçidlər